Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Zákon č. 627/2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti

Náhradná starostlivosť (NS) o dieťa – na základe rozhodnutia súdu, podľa tohto zákona je:

a) zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča (NOS)

b) pestúnska starostlivosť (PS)

c) poručníctvo, ak sa poručník osobne stará o dieťa; to neplatí, ak sa poručník osobne stará o dieťa, ktorého rodičia nie sú plnoletí

d) zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak súd koná o zverení dieťaťa do NS tejto fyzickej osobe podľa písm. a), b) alebo c)

e) zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti alebo

f) zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak súd koná o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti

Druhy príspevkov:

 1. jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do NS
 2. jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku NS
 3. opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do NS
 4. príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov
 5. opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
 6. osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
 7. príspevok na vzdelávanie náhradného rodiča

Žiadosti spolu s prílohami (dole) sa predkladajú na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska náhradného rodiča.

Nároky na príspevky zanikajú uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok patril.

Žiadosť je možné doručiť:

 • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • elektronicky - cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis

Opakované príspevky sa vyplácajú:
- za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca;
- mesiac pozadu.

1)    Jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti

Príspevok je určený na podporu zabezpečenia základného osobného vybavenia dieťaťa, najmä na zabezpečenie jeho ošatenia, obuvi, hygienických potrieb, nevyhnutného nábytku a iných vecí potrebných na uspokojenie potrieb dieťaťa.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, ktorú v konaní na príspevok zastupuje jej náhradný rodič.

Podmienky nároku:

 • dieťa zverené do NS (náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, poručníctvo s osobnou starostlivosťou),
 • ak sa náhradný rodič osobne stará o dieťa,
 • dieťa, ktoré ku dňu zverenia bolo v ústavnej starostlivosti alebo v ochrannej výchove.

Poznámka: príspevok možno poskytnúť aj dieťaťu, ktorému nebola pred zverením do náhradnej starostlivosti nariadená ústavná starostlivosť ani uložená ochranná výchova, ale len v prípade, ak nemá zabezpečené základné osobné vybavenie uvedené v charakteristike príspevku,

 Nárok má aj dieťa, ktoré je zverené do NS (formou neodkladného opatrenia a zároveň súd koná o zverení do NS alebo o zverení do predosvojiteľskej starostlivosti, alebo je  zverené do predosvojiteľskej starostlivosti), a pri podaní návrhu na zverenie do NS bolo mladšie ako 6 mesiacov, a na ktoré nebol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa.

2)    Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti

Príspevok je určený na podporu osamostatnenia sa dieťaťa (dovŕšením plnoletosti).

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je plnoleté dieťa, ktoré bolo zverené do náhradnej starostlivosti. 

Podmienky nároku

 • plnoleté dieťa, ak náhradná starostlivosť (osobná starostlivosť inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnska starostlivosť, poručníctvo) trvala aspoň jeden rok pred dosiahnutím jeho plnoletosti.

3)    Opakovaný príspevok dieťaťu

Príspevok je určený na podporu uspokojovania potrieb dieťaťa, najmä na úhradu nákladov na výživu, výchovu, vzdelávanie a bývanie dieťaťa.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je nezaopatrené maloleté dieťa zverené do NS, ktorú v konaní na príspevok zastupuje jej náhradný rodič.

Podmienky nároku:

 • dieťa zverené do NS (náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, poručníctvo s osobnou starostlivosťou, neodkladné opatrenie a zároveň súd koná o zverení do NOS, PS, poručníctva)
 • spĺňa aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do NS a žije v domácnosti s fyzickou osobou, ktorá do dosiahnutia jeho plnoletosti bola jeho náhradným rodičom
 • dieťa nemá príjem alebo má príjem nižší ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu.

Do 31.12.2022 sa za príjem dieťaťa považuje: súdom určené výživné, sirotský dôchodok, pozostalostná úrazová renta, obdobná dávka vyplácaná z cudziny a zdaňovaný príjem plnoletého nezaopatreného dieťaťa.

Od 1.1.2023 sa za príjem dieťaťa považuje: 

a) súdom určené výživné rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať dieťaťu výživné

b) náhradné výživné - ak dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok

c) sirotský dôchodok

d) pozostalostná úrazová renta

e) sirotský výsluhový dôchodok a sirotský dôchodok alebo obdobná dávka vyplácaná z cudziny.

Poznámka:

Od 01.07.2022 sa za príjem dieťaťa považuje aj výživné, ktoré je rodič v zmysle rozhodnutia súdu povinný poukazovať príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pri nároku na príspevok sa posudzuje nezaopatrenosť dieťaťa, t.j. či dieťa, resp. už plnoletá osoba, zverená do NS, sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom (v zmysle zákona o prídavku na dieťa).

Opakovaný príspevok dieťaťu možno priznať preddavkovo, ak sa začalo konanie o výživnom, konanie o sirotskom, konanie o náhradnom výživnom pre oprávnenú osobu, ktorej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o príspevku, o jeho doplatení alebo o jeho vrátení za obdobie, v ktorom sa opakovaný príspevok poskytoval preddavkovo, s prihliadnutím na výšku výživného, sirotského a pod.

4)    Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov

Príspevok je určený na úhradu zvýšených výdavkov spojených s uspokojovaním potrieb dieťaťa súvisiacich s jeho

 1. zdravotným stavom alebo špeciálnymi potrebami, a to najmä lieky, zdravotnícke pomôcky a špeciálne edukačné pomôcky
 2. umeleckou činnosťou, a to najmä výdavky na umelecké potreby alebo umelecký materiál, umeleckú prípravu alebo na účasť na umeleckých vystúpeniach
 3. športovou činnosťou, a to najmä výdavky na športové potreby alebo športový materiál, športovú prípravu alebo účasť na športových súťažiach.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je nezaopatrené maloleté dieťa zverené do NS, ktorú v konaní na príspevok zastupuje jej náhradný rodič.

Podmienky nároku

 • dieťa zverené do NS (náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, poručníctvo s osobnou starostlivosťou, neodkladné opatrenie a zároveň súd koná o zverení do NOS, PS, poručníctva)
 • preukázanie úhrady zvýšených výdavkov

Poznámka:

- pri každom predložení o úhrade výdavkov sa predkladá nová žiadosť

- dátum vystavenia dokladu o úhrade a žiadosti nemôže byť nižší ako 1.7.2022 (účinnosť zákona)

- doklad o úhrade musí obsahovať: sumu, dátum vydania dokladu, druh výdavku

5)    Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Príspevok je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má náhradný rodič zverené do NS.

Oprávnená osoba  je náhradný rodič, ktorý má na základe rozhodnutia súdu zverené dieťa do náhradnej starostlivosti. 

Podmienky nároku pre náhradného rodiča:

 • ak mu bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu zverené do náhradnej starostlivosti (NOS, PS, poručníctvo, ak sa poručník osobne stará o dieťa),
 • začal sa osobne starať aspoň o jedno zverené dieťa,
 • má trvalý pobyt na území SR,
 • nevykonáva náhradnú starostlivosť v zariadení pestúnskej starostlivosti.

Nárok nevzniká

 • ak jeden z náhradných rodičov má nárok na materské pri starostlivosti o zverené dieťa alebo sa jednému z náhradných rodičov poskytuje rodičovský príspevok pri starostlivosti o zverené dieťa, prípadne obdobná dávka v cudzine. To neplatí, ak náhradnému rodičovi boli do NS zverené deti, ktoré sú súrodenci,
 • ak je príbuzným v priamom rade (napr.: starý rodič, prastarý rodič dieťaťa).

6)     Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Príspevok je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím zverené do náhradnej starostlivosti

Oprávnená osoba

 • na uplatnenie nároku je náhradný rodič, ktorému bolo maloleté dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím zverené do náhradnej starostlivosti
 • o príspevok môže požiadať aj starý rodič, ktorému nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.

Podmienky nároku pre náhradného rodiča:

-   ak mu bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu zverené do náhradnej starostlivosti (náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, poručníctvo s osobnou starostlivosťou, neodkladné opatrenie a zároveň súd koná o zverení do NOS, PS, poručníctva)

 • začal sa osobne starať o zverené dieťa, ktoré je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • má trvalý pobyt na území SR.

Nárok na príspevok náhradnému rodičovi nevzniká, ak:

 • sa náhradnému rodičovi poskytuje za starostlivosť o dieťa peňažný príspevok za opatrovanie,
 • náhradný rodič poskytuje dieťaťu opatrovateľskú službu alebo
 • sa dieťaťu sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu.

7)   Príspevok na vzdelávanie

Príspevok je určený na podporu celoživotného vzdelávania náhradného rodiča zameraného na doplnenie, obnovenie, rozšírenie alebo prehĺbenie poznatkov o potrebách dieťaťa a o právach dieťaťa, poznatkov alebo zručností v oblasti starostlivosti o dieťa alebo v oblasti riešenia záťažových situácii v rodine a ďalších poznatkov a zručností potrebných na zlepšenie kvality starostlivosti o dieťa.

Oprávnená osoba  je náhradný rodič, ktorý má na základe rozhodnutia súdu zverené dieťa do náhradnej starostlivosti. 

Podmienky nároku pre náhradného rodiča:

 • ak mu bolo dieťa zverené do NS (náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, poručníctvo s osobnou starostlivosťou)
 • preukázanie úhrady nákladov vynaložených na absolvovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania, ktorý je svojim obsahom zameraný na činnosti, uvedené v charakteristike príspevku.

Poznámka:

- pri každom predložení o úhrade nákladov sa predkladá nová žiadosť

- dátum vystavenia dokladu o úhrade a žiadosti nemôže byť nižší ako 1.7.2022 (účinnosť zákona)

- doklad o úhrade musí obsahovať: sumu, dátum vydania dokladu, účel – t.j. názov vzdelávania

Vylúčenie nároku na opakovaný príspevok dieťaťu, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi:

- nárok na uvedené príspevky nevzniká, ak sa dieťaťu zverenému do NS poskytuje – z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia (resp. ochrannej výchovy) alebo z dôvodu výkonu neodkladného opatrenia súdu, starostlivosť pobytovou formou v:

a) zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo

b) špeciálnom výchovnom zariadení.

 

Opakovaný príspevok dieťaťu, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi platiteľ vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tieto príspevky boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti sa nevyplácajú do cudziny.

Žiadost_o_opakovany_prispevok_dietatu_zverenemu_do_NS.docx [ DOCX]

Žiadost_o_opakovany_prispevok_nahradnemu_rodicovi.docx [ DOCX]

Žiadost_o_osobitny_opakovany_prispevok_NR.docx [ DOCX]

Žiadost_o_jednorazovy_prispevok_dietatu_pri_zvereni_do_NS.docx [ DOCX]

Žiadost_o_jednorazovy_prispevok_dietatu_pri_zaniku_NS.docx [ DOCX]

Žiadosť o príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov [ DOCX]

Žiadosť o príspevok na vzdelávanie [ DOCX]

Poučenie pre občana žiadajúceho o ŠSD [ PDF]

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku  [ PDF]

Tlačivá v inom ako slovenskom jazyku NEMOŽNO POUŽIŤ NA ÚRADNÉ ÚČELY. Klienti predkladajú úradom tlačivá v slovenskom jazyku.

Tlačivá v iných jazykoch slúžia iba ako pomôcka pre klientov

Nyomtatványok magyar fordítása: A más nyelvű űrlapok csak segítségül szolgálnak az ügyfeleknek

Nyilatkozat lakóhely igazolására [ PDF]

Gyermekvédelmi szakellátásból kikerült gyermek részére nyújtott egyszeri támogatás iránti kérelem [ PDF]

Gyermekvédelmi szakellátásba kerülő gyermeknek nyújtott egyszeri támogatás iránti kérelem [ PDF]

Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermeknek nyújtott rendszeres támogatás iránti kérelem [ PDF]

Kérelem nevelőszülőnek nyújtott rendszeres támogatás megállapítása iránt [ PDF]

Kérelem nevelőszülőnek nyújtott egyedi rendszeres támogatás megállapítása iránt [ PDF]

Megnövekedett kiadások fedezésére szolgáló, gyermeknek nyújtott támogatás iránti kérelem [ PDF]

Képzési támogatás iránti kérelem [ PDF]

Український переклад естампів: Форми на інших мовах служать лише як допомога клієнтам

Управління праці, соціальних питань та сім'ї [ PDF]

Декларація про місце проживання  [ PDF]

Заява про призначення одноразової допомоги на дитину у разі  [ PDF]

Заява про призначення одноразової допомоги на дитину у разі призначення замісної опіки  [ PDF]

Заява про призначення одноразової допомоги на дитину у разі призначення замісної опіки [ PDF]

Заява про призначення повторної допомоги опікуну, який замінює дитині батька/матір [ PDF]

Заява на отримання спеціальної повторної допомоги опікуну  [ PDF]

Заява на допомогу на дитину для покриття підвищених витрат [ PDF]

Заява на отримання допомоги на освіту [ PDF]

English translation of prints: Forms in other languages ​​serve only as an aid to clients

Office of Labour, Social Affairs and Family [ PDF]

Application for a one-time allowance for a child in the event of termination of [ PDF]

Application for a repeated allowance for a child placed in substitute care [ PDF]

Application for a special repeated allowance to a surrogate parent [ PDF]

Application for allowance for a child to cover increased expenses [ PDF]

Application for education allowance [ PDF]

Deutsche Übersetzung von Drucken: Formulare in anderen Sprachen dienen lediglich als Hilfestellung für Kunden

Wohnsitzerklärung  [ PDF]

Antrag auf einmalige Zuwendung für ein Kind beim Erlöschen des  [ PDF]

Antrag auf einmalige Zuwendung für ein in die ersetzende Sorge anvertrautes Kind [ PDF]

Antrag auf wiederholte Zuwendung für ein in die ersetzende Sorge anvertrautes Kind [ PDF]

Antrag auf wiederholte Zuwendung für den Ersatzelternteil [ PDF]

Antrag auf wiederholte Sonderzuwendung für den Ersatzelternteil  [ PDF]

Beitrag für das Kind zur Deckung erhöhter Ausgaben [ PDF]

Antrag auf Ausbildungsbeitrag [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 13.11.2023

Tlačiť