Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Psychická spôsobilosť zamestnanca Centra pre deti a rodiny

V zmysle § 58 zákona č. 305/2005 Z.z., zamestnanec centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, musí spĺňať psychickú spôsobilosť. Centrum je na účely podľa prvej vety povinné viesť zoznam pracovných miest, na ktorých zamestnanec centra prichádza do osobného kontaktu s deťmi.

Psychickú spôsobilosť preukazuje

a) záujemca o zamestnanie psychologickým posudkom vypracovaným na základe psychologického vyšetrenia nie starším ako jeden rok,

b) zamestnanec centra psychologickým posudkom vypracovaným na základe psychologického vyšetrenia v lehotách určených centrom, nie dlhších ako päť rokov od posledného psychologického vyšetrenia, pri vzniku dôvodnej pochybnosti o tom, či zamestnanec centra spĺňa predpoklad psychickej spôsobilosti, pri podozrení na týranie alebo sexuálne zneužívanie dieťaťa, pre ktoré centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou.

Psychologické vyšetrenie vykonáva psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia alebo v špecializačnom odbore poradenská psychológia alebo psychológ s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore psychológia a najmenej päťročnou praxou vo výkone psychologickej činnosti podľa osobitného predpisu.

Psychológ vypracuje na základe psychologického vyšetrenia v ustanovenom predmete a zhodnotenia ustanovených kontraindikácií psychickej spôsobilosti psychologický posudok, ktorý obsahuje meno, priezvisko a kontaktné údaje posudzujúceho psychológa, meno, priezvisko, adresu obvyklého pobytu, dátum narodenia záujemcu o alebo zamestnanca centra a ďalšie ustanovené náležitosti.

Predmetom psychologického vyšetrenia zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, alebo uchádzača o takéto zamestnanie, sú:

a) intelektové predpoklady,

b) osobnostné charakteristiky uchádzača,

c) rizikové faktory a vlastnosti v osobnosti,

d) riziká psychopatológie,

e) rodinná anamnéza so zameraním na rizikové vzťahy a dôležité udalosti v rodine,

f) zdroje zvládania záťažových situácií a

g) schopnosť sebareflexie.

 Náležitosti psychologického posudku zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, alebo uchádzača o takéto zamestnanie, sú:

a) zhodnotenie predmetu psychologického vyšetrenia,

b) záver psychologického vyšetrenia, ktorý znie:

1. „Aktuálne psychicky spôsobilý vykonávať prácu v osobnom kontakte s deťmi.“,

2. „Aktuálne psychicky nespôsobilý vykonávať prácu v osobnom kontakte s deťmi.“ alebo

3. obsahuje odporúčanie na ďalšiu odbornú pomoc,

c) miesto a dátum vyhotovenia psychologického posudku o psychickej spôsobilosti a

d) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa.

Zoznam kontraindikácií psychickej spôsobilosti zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, alebo uchádzača o takéto zamestnanie je uvedený v prílohe č. 2 Vyhlášky  č. 103/2018 Z.z. MPSVR SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z.z.


 

Dátum vytvorenia stránky: 08.06.2018

Tlačiť