Ochrana osobných údajov

Informácia podľa čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, IČO 30794536

Určenú zodpovednú osobu u prevádzkovateľa je možné kontaktovať:

 • emailom na adrese: ochranaosobnychudajov@upsvr.gov.sk
 • písomne na adrese: Oddelenie bezpečnosti, Sekcia koordinácie výkonu štátnej správy, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Účel spracúvania osobných údajov

Získané osobné údaje budú spracúvané na nasledovné účely:

1) oblasť sociálnych vecí:

a) štátne sociálne dávky,

b) sociálna pomoc,

c) poradensko-psychologické služby,

d) sociálno-právna ochrany detí a sociálna kuratela

2) oblasť služieb zamestnanosti:

a) evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie,

b) evidencia voľných pracovných miest,

c) sprostredkovanie vhodného zamestnania,

d) poskytovanie poradenských služieb,

e) vzdelávanie a príprava pre trh práce,

f) implementácia aktívnych opatrení na trhu práce,

e) zvýšená starostlivosť o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov,

g) príprava a realizácia projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu

 Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedené účely sú najmä nasledovné zákony:

 1. Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.,
 3. Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 4. Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 5. Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 6. Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 7. Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku  na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 8. Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov,
 9. Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov,
 10. Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na   kompenzáciu   ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 11. Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 12. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu: Získané osobné údaje budú poskytované výlučne orgánom verejnej moci na splnene povinností prevádzkovateľa. Získané osobné údaje sa budú spracúvať výlučne na území Slovenskej republiky a nebudú prenesené do žiadnej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. (okrem systému EURES)

Doba uchovávania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia: Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania účelu a následne na účely archivácie po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa a sú archivované na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecných premlčacích dôb.

V rámci daného účelu spracúvania osobných údajov nedochádza k žiadnemu automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani k profilovaniu.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle získané osobné údaje spracúvať na žiadny iný účel než na ten, na ktorý boli získané.Ústredie PSVR

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac