Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Plán zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach na rok 2018

V zmysle ustanovenia § 73 ods.1 písm. v) bod 4 Zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vypracúva a zverejňuje na základe priorít plán zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach, ktorého súčasťou sú podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia potrebného počtu miest na zabezpečenie vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach vrátane počtu miest a požiadaviek na odborné zameranie a špecializáciu krízového strediska, počtu miest a špecifikácie potrebných miest podľa § 53, ktoré treba zabezpečiť v zariadeniach zriadených vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom, pre územné obvody určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do 30.júna kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok.

Podrobný plán zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach na rok 2018, podmienky a spôsob jeho organizačného zabezpečenia, vrátane kontaktných údajov nájedete tu:

 Priorita č.1 Zabezpečenie vykonávania rozhodnutia súdu v zariadeniach [ PDF 512.8 kB]

Priorita č.2 Zabezpečenie ústavnej starostlivosti v akreditovaných detských domovoch [ PDF 463.4 kB] 

Dátum vytvorenia stránky: 30.06.2017

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac