Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Národný projekt „Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ – aktivita č.2“

Národný projekt „Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie“.

V rámci uvedeného národného projektu sa budú realizovať dve hlavné aktivity:

Aktivita č. 1: Bilancia kompetencií pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „DN UoZ“)

 Cieľom aktivity č.1 je poskytnutie poradenskej podpory pre DN UoZ formou bilancie kompetencií, zameranej na pomoc pri hľadaní profesijného smerovania a získaní zručností pri riadení vlastnej kariéry. Je určená pre DN UoZ, ktorí nemajú predstavu o svojom uplatnení sa na trhu práce, alebo ktorí z objektívnych dôvodov potrebujú zmeniť svoje pracovné zameranie a potrebujú k tomu poradenskú podporu.

Bilancia kompetencií je prístup vychádzajúci z kariérového poradenstva, ktorý umožňuje DN UoZ analyzovať nadobudnuté vedomosti, zručnosti, osobnostné predpoklady a motivácie s cieľom vypracovať realistický plán budúceho profesijného smerovania. Bilancia kompetencií pomáha DN UoZ analyzovať vlastné pracovné a mimopracovné skúsenosti, realisticky zhodnotiť vlastné perspektívy uplatnenia sa na trhu práce, overiť možnosť uznania výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania (t. j. vedomostí a zručností nadobudnutých pracovnými alebo inými skúsenosťami) a vypracovať akčný plán, ktorý môže zahŕňať profesijnú reorientáciu alebo vstup do aktivít vzdelávania.

 Obdobie realizácie: 09/2017-08/2021

Cieľová skupina: DN UoZ

 Oprávnené územie: SR mimo BSK

 Trvanie poradenského programu pre DN UoZ: 10 stretnutí/aktivít (celkovo 38 hodín)

 Poskytnutie paušálneho príspevku UoZ:

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poskytne UoZ po splnení stanovených podmienok paušálny príspevok na úhradu časti výdavkov súvisiacich s účasťou na poradenskom procese (ďalej len „paušálny príspevok“) vo výške 4,64 € za každý jeden deň účasti. Maximálna výška paušálneho príspevku v prípade absolvovania kompletného poradenského procesu , t. j. 10 stretnutí je 46,64 €. Tento príspevok umožní pokryť UoZ časť výdavkov spojených s jeho účasťou na poradenskom procese (stravné, cestovné a pod.).

  Aktivita č. 2: Podpora individualizovaného poradenstva pre DN UoZ

Cieľom aktivity č. 2 je podpora pre ťažko umiestniteľných DN UoZ pri nachádzaní pracovného uplatnenia prostredníctvom individuálnych a skupinových poradenských aktivít zameraných najmä na analýzu a komplexné zhodnotenie celkového potenciálu DN UoZ z hľadiska uplatniteľnosti na trhu práce, identifikáciu bariér, stanovenie opatrení na zvýšenie možností uplatnenia sa na trhu práce, mobilizáciu individuálnych zdrojov a posilnenie motivácie k proaktívnemu prístupu k riešeniu dlhodobej nezamestnanosti.

 Cieľová skupina: DN UoZ

 Oprávnené územie: SR mimo BSK

 Trvanie poradenského programu pre DN UoZ: maximálne 15 stretnutí/aktivít (celkovo 45 hodín)

 Poskytnutie paušálneho príspevku UoZ:

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poskytne UoZ po splnení stanovených podmienok paušálny príspevok na úhradu časti výdavkov súvisiacich s účasťou na poradenskom procese (ďalej len „paušálny príspevok“) vo výške 4,64 € za každý jeden deň účasti. Maximálna výška paušálneho príspevku v prípade absolvovania kompletného poradenského procesu , t. j. 15 stretnutí je 69,60 €. Tento príspevok umožní pokryť UoZ časť výdavkov spojených s jeho účasťou na poradenskom procese (stravné, cestovné a pod.).

 V rámci tohto projektu môže byť jeden UoZ zapojený iba do jednej aktivity.Služby zamestnanosti

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac