Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Opatrenie č. 1 Vzdelávanie odídencov (захід 1 Навчання біженців)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K POSKYTNUTIU

PRÍSPEVKU NA VZDELÁVCÍ KURZ PRE ODÍDENCA

v rámci  Národného projektu POMÁHAME ODÍDENCOM

Opatrenie č. 1 VZDELÁVANIE ODÍDENCOV

(platné od 25.04.2023)

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАДАННЯ

ДОТАЦІЇ НА НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ДЛЯ БІЖЕНЦЯ

в рамках проекту ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ

Захід 1 НАВЧАННЯ БІЖЕНЦІВ

(дійсне від 25.04.2023)

 

V rámci Národného projektu Pomáhame odídencom úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečujú finančnú podporu vzdelávania odídencov pre osoby, ktoré majú v Slovenskej republike udelené dočasné útočisko a ktoré vyplnili, Dotazník pre občana Ukrajiny na zistenie jeho zaradenia na trh práce a  ktorí majú minimálne 15 rokov.

В рамках Національного проєкту Допомагаємо біженцям управління праці, соціальних питань та сім’ї забезпечують фінансову підтримку навчання біженців, тобто осіб, які отримали тимчасовий притулок у Словацькій Республіці та які заповнили Анкету громадянина України для включення на ринок праці та які мають вік щонайменше 15 років.

Vzdelávaním, ktoré má pomôcť odídencom nadobudnúť teoretické vedomosti aj praktické schopnosti a zručnosti potrebné pre ich sociálne začlenenie a integráciu na trh práce, sa na účely tohto projektu sa rozumie vzdelávanie vo vzdelávacom kurze, na ktorý má poskytovateľ vzdelávania vydanú akreditáciu/osvedčenie/oprávnenie/registráciu v zmysle legislatívy platnej na území SR, resp. oprávnenie na vykonávanie vzdelávania dospelých, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti alebo obdobných služieb, ktoré vzdelávanie dospelých zahŕňajú, vydané v zmysle osobitných predpisov platných na území SR.

Навчанням, яке має допомогти біженцям набуття теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для їх соціальної інтеграції та для полегшення їх вступу на ринок праці, в рамках цього проекту вважається навчання у навчальному курсі, на який його організатор має видану акредитацію/сертифікат/регістрацію згідно з чинним в Словаччині законодавством, або має право на виконання навчання дорослих, на виконання позашкільної освітньої діяльності або подібних послуг, які включають навчання дорослих.

Ak bude odídencovi poskytnutá poradenská podpora v rámci poradenskej činnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, môže mu byť identifikovaná potreba vzdelávania, prípadne aj oblasť vzdelávania, ktorá je preňho vhodná, avšak nie je možné vybrať pre neho konkrétny kurz a konkrétneho poskytovateľa vzdelávania. V prípade záujmu o podporu vzdelávania v rámci tohto projektu si odídenec sám z verejne dostupných zdrojov vyberie konkrétny vzdelávací kurz aj poskytovateľa, s ktorým sa dohodne na jeho realizácii. Zoznam aktuálne dostupných kurzov je možné nájsť na webstránkach ako napr. www.skolenia.sk, www.kurzy.sk, www.istp.sk/kurzy alebo na webstránkach jednotlivých poskytovateľov vzdelávania.  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nezasahuje do výberu vzdelávacieho kurzu ani poskytovateľa. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je oprávnený komunikovať s poskytovateľom vzdelávania za účelom kompletizácie žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávací kurz pre odídenca (napr. doplnenia dokumentácie súvisiacej s vydaným dokladom na realizáciu vzdelávacieho kurzu), resp. za účelom kompletizácie podporných dokladov k žiadosti o úhradu príspevku.

В межах своєї консультативної діяльності управління з праці, соціальних питань і родини може надати біженцю консультації з метою визначення його потреби в навчанні або сфери навчання, яка підходить для нього, проте управління не може вибрати для біженця конкретний навчальний курс та конкретного організатора навчання.  У випадку зацікавленості в підтримці навчання в рамках цього проекту біженець сам обирає конкретний навчальний курс із загальнодоступних джерел та організатора цього курсу, з яким узгодить його проведення. Список доступних на даний момент навчальних курсів  можна знайти в інтернеті, наприклад на сайтах www.skolenia.sk, www.kurzy.sk, www.istp.sk/kurzy або на сайтах окремих оганізаторів навчання.  Управління з праці, соціальних питань і родини зайнятості не втручається до вибору навчального курсу чи організатора. Управління з праці, соціальних питань і родини має право спілкуватись з організатором навчання з метою правильного та повного оформлення заяви про надання дотації на навчальний курс для біженця (наприклад, доповнення документації, пов’язаної з виданим документом на проведення навчального курсу), або для доповнення підтведжуючих документів до заяви виплату дотації.

Následne odídenec predloží na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na predpísanom formulári vyplnenú a podpísanú žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávací kurz pre odídenca (ďalej aj „žiadosť“), a to najneskôr 15 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávacieho kurzu (formulár žiadosti je súčasťou súborov na stiahnutie alebo ho odídencovi poskytne úrad práce, sociálnych vecí a rodiny).

В подальшому біженець подає до управління з праці, соціальних питань і родини заповнену та підписану заяву у встановленій формі про надання фінансової дотації на навчальний курс для біженця (далі „заява“),  найпізніше 15 календарних днів  перед очікуваним початком навчального курсу (формуляр заяви є частиною файлів для завантаження або  надається біженцю управлінням з праці, соціальних питань і родини).

Keďže na príspevok na vzdelávací kurz pre odídenca nie je právny nárok, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude každú predloženú žiadosť posudzovať individuálne za účelom zabezpečenia efektívneho vynaloženia finančných prostriedkov.

Оскільки на дотацію на навчальний курс для біженця не існує законне право,  управління з праці, соціальних питань і родини буде оцінювати кожну подану заяву окремо з метою забезпечення ефективного використання коштів.

V rámci tohto národného projektu môžu byť podporované rôzne profesijne orientované vzdelávacie kurzy, okrem vzdelávacích kurzov zameraných na získanie vodičského oprávnenia typu B, ktoré nie je možné v rámci tohto projektu finančne podporiť. Ak budú mať odídenci záujem o vzdelávanie v oblasti kľúčových (prenositeľných) kompetencií, v rámci tohto projektu môžu byť podporené len kurzy zamerané na posilňovanie jazykových a počítačových kompetencií.

В рамках цього національного проекту можлива підтримка різноманітних професійно орієнтованих навчальних курсів, крім курсів для отримання посвідчення водія категорії B. Якщо біженці будуть зацікавлені у навчанні, спрямованому на розвиток ключових компетенцій (тобто таких, що дозволяють отримати працю в різних галузях господарства), то в рамках цього проекту можуть підтримуватись лише курси, спрямовані на зміцнення мовних та комп’ютерних навичок.

Kurzy môžu byť realizované prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou formou. (V prípade uplatnenia dištančnej formy vzdelávania vo vzdelávacom kurze za jej primerané uplatňovanie zodpovedá poskytovateľ vzdelávacieho kurzu).

Заняття на курсах можуть проводитись в очній, дистанційній або комбінованій формі. (У випадку дистанційної форми за її відповідне застосування несе відповідальність організатор навчального курсу).

Kurzy je možné absolvovať len na území SR.

Навчальні курси можна пройти лише на території Словацької Республіки.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť o poskytnutie príspevku na vybraný vzdelávací kurz pre odídenca schváli, uzatvorí s odídencom dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávací kurz (ďalej len „dohoda“). Bez uzatvorenia dohody nie je možné príspevok na vzdelávací kurz pre odídenca poskytnúť.

Якщо управління з праці, соціальних питань і родини заяву про надання фінансової дотації на вибраний навчальний курс схвалить, тоді укладе з біженцем договір про надання фінінсової дотації на навчальний курс (далі „договір“). Фінансова дотація на навчальний курс не може бути надана без укладення договору.

Príspevok na vzdelávací kurz pre odídenca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí iba v prípade úspešného absolvovania a po splnení podmienok stanovených dohodou. Tento príspevok pozostáva z dvoch častí, a to z príspevku na vzdelávací kurz pre odídenca v hodnote kurzovného (ďalej len „príspevok na kurzovné“) a paušálneho príspevku na pokrytie časti nevyhnutých osobných výdavkov súvisiacich s účasťou na vzdelávacom kurze (ďalej len „paušálny príspevok“).

Фінансова дотація на навчальний курс для біженця управління з праці, соціальних питань і родини виплатить лише у випадку успішного закінчення навчання та після виконання встановлених договором умов. Ця дотація складається з двох частин: дотації на навчальний курс для біженця у розмірі плати за курс (далі „плата за курс“) та фіксованої суми для покриття частини необхідних особистих витрат, пов’язаних з участю у навчальному курсі (далі „фіксована сума“).

Príspevok na kurzovné bude uhradený vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie poskytovateľovi, ktorý pre odídenca zrealizoval vzdelávanie, a to na základe splnomocnenia, ktoré na tento účel vystaví odídenec (formulár Splnomocnenie bude súčasťou dohody, ktorú odídenec uzatvorí s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny).

Плата за курс буде виплачена у розмірі 100 % витрат на навчання організаторові, який провів навчання біженця, на підставі довіреності, виданої для цього біженцем. (Формуляр Довіреність буде частиною договору, який укладе біженець з управлінням праці, соціальних питань і родини).

Paušálny príspevok bude odídencovi uhradený vo väzbe na rozsah vzdelávacieho kurzu vo výške, ktorá bude uvedená v dohode, ktorú odídenec uzatvorí s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Фіксована сума буде виплачена біженцю у розмірі, що залежить від встановленого діапазону відповідно до обсягу навчального курсу, та буде визначена в договорі, який укладе біженець з управлінням праці, соціальних питань і родини.

Odídenec nebude mať nárok na poskytnutie príspevku, ak z akýchkoľvek dôvodov neukončí vzdelávací kurz alebo ak z akýchkoľvek dôvodov ukončí vzdelávací kurz bez jeho úspešného absolvovania.

Біженець не буде мати право на надання фінансової дотації, якщо з будь-яких причин навчальний курс не буде закінчений або буде закінчений неуспішно.

Po ukončení vzdelávacieho kurzu odídenec predloží na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť o úhradu príspevku spolu s podpornými dokladmi, ktoré sú špecifikované v dohode, v termíne, ktorý bude taktiež stanovený v dohode. Ak odídenec absolvuje vzdelávací kurz úspešne a splní všetky podmienky stanovené v dohode, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok do 30 kalendárnych dní od predloženia žiadosti o úhradu príspevku.

Після закінчення навчального курсу біженець подає в управління праці, соціальних питань і родини заяву про надання фінансової дотації разом з підтведжуючими документами, зазначеними в договорі, в строк, який також буде визначений договором. Якщо біженець успішно закінчить навчальний курс а також виконає всі умови, передбачені договором, то управління праці, соціальних питань і родини виплатить фінансову дотацію до 30-ти календарних днів від подачі заяви на виплату дотації.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevku na vzdelávací kurz pre odídenca je možné získať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Більш детальну інформацію про надання фінансової дотації на навчальний курс для біженця можна отримати у кожному управлінні праці, соціальних питань і родини.

  

Dátum vytvorenia stránky: 26.04.2023

Tlačiť