Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Opatrenie č. 4 Zapracovanie u zamestnávateľa / (міра №4) Адаптація у роботодавця

Projekt „Pomáhame odídencom“ – opatrenie č. 4 Zapracovanie u zamestnávateľa / ПРОЄКТ "ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ“ - (міра №4) Адаптація у роботодавця

 

Hlavná aktivitou projektu je podpora zvyšovania zamestnateľnosti odídencov prostredníctvom AOTP, v zmysle § 54 ods. 6  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Головним завданням проекту є підтримка збільшення можливостей працевлаштування біженців за допомогою активних заходів на ринку праці згідно з § 54 абз. 6  закону № 5/2004 Про служби зайнятості.

Cieľovou skupinou odídenci, t. j. osoby, ktoré majú v SR udelené dočasné útočisko (vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“) a ktoré prejavia záujem o poskytnutie podporných opatrení v rámci tohto projektu.

Цільова група проекту - це біженці, тобто особи, які отримали в Словаччині тимчасовий притулок (виданий документ про допустиме перебування на території Словацької республіки із зазначенням „ODÍDENEC (БІЖЕНЕЦЬ)“) та які зацікавляться в наданні допоміжних заходів в рамках цього проекту

Opatrenie č. 4:  Zapracovanie u zamestnávateľa/ міра №4:  Адаптація у роботодавця

V rámci tohto opatrenia budú poskytované príspevky na vykonávanie mentorovaného zapracovania u zamestnávateľa pre odídenca a pre zamestnávateľa, ktorý zapracovanie zabezpečí. Počas mentorovaného zapracovania si budú odídenci osvojovať teoretické a praktické zručnosti pod vedením mentora, ktorého určí zamestnávateľ z radov svojich zamestnancov. V rámci mentorovaného zapracovania bude 1 mentor zabezpečovať mentoring najviac pre 3  odídencov. Zamestnávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba, ktorý nemá zamestnanca, môže zabezpečovať mentoring sám, najviac však pre 2 odídencov.

В рамках цього заходу будуть надаватись дотації на виконання адаптації у роботодавця під наглядом наставника біженцю та роботодавцеві, який адаптацію забезпечує. Протягом адаптації біженці отримують теоретичні та практичні навички під наглядом наставника, якого визначить роботодавець з числа своїх працівників. В рамках адаптації один наставник може забезпечувати наставництво максимум для 3-х біженців. Роботодавець– одноосібник, який немає своїх працівників, може забезпечувати наставництво особисто, але максимально для 2-х біженців.

Mentorované zapracovanie sa vykonáva v rozsahu 4 hodiny denne (v odporučenom rozsahu 80 hodín mesačne), nepretržite, najviac počas 3 mesiacov. Po skončení mentorovaného zapracovania vydá zamestnávateľ  potvrdenie o vykonaní zapracovania. Príspevok bude vyplácaný na základe dohody medzi zamestnávateľom a úradom a na základe dohody medzi odídencom a úradom.

Адаптація під наглядом проводиться по 4 години на день (в рекомендованому обсягу 80 годин на місяць), безперервно максимум протягом 3-х місяців. Після закінчення адаптації роботодавець видає підтвердження про проходження адаптації у роботодавця. Дотація буде надаватись на підставі договору між роботодавцем і управлінням з праці, соціальних питань і родини та на підставі договору між біженцем і управлінням з праці, соціальних питань і родини.

Komu je opatrenie určené?

  • Odídencom, t. j. osobám, ktoré majú v SR udelené dočasné útočisko (vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“) a ktoré prejavia záujem o vykonávanie dobrovoľníckej služby.
  • Zamestnávateľom v zmysle § 3 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, ktorí prejavia záujem o zabezpečenie vykonávania mentorovaného zapracovania.

Кому цей захід призначається?

  • Біженцям, тобто особам, які отримали в Словаччині тимчасовий притулок (виданий документ про допустиме перебування на території Словацької республіки із зазначенням „ODÍDENEC (БІЖЕНЕЦЬ)“) та які зацікавлені у проходжені адаптації у роботодавця.
  • Роботодавцям згідно з 3 закону № 5/2004 Про служби зайнятості, які зацікавлені в забезпечені проведення адаптації під наглядом

 

Súbežné poberanie príspevku v rámci opatrenia č. 3 a č. 4 nie je možné.

Одночасне отримання фінансової допомоги в рамках заходів 3 та 4 неможливе. 

Dátum vytvorenia stránky: 04.05.2022
Dátum aktualizácie: 25.04.2023

Tlačiť