Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt „Zosúladenie rodinného a pracovného života“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 3.1.2022 bolo aktualizované „Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov  na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ/znevýhodnených UoZ v rámci NP „Zosúladenie rodinného a pracovného života“,   v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Záväzkovanie finančných prostriedkov v rámci NP Zosúladenie rodinného a pracovného života bolo ukončené.


 

Dátum vytvorenia stránky: 02.09.2019
Dátum aktualizácie: 08.09.2022

Tlačiť