Archív noviniek

Kontroly činnosti sprostredkovateľov zamestnania za úhradu od 1.11.2019

 

viac

 

Národný projekt „Zosúladenie rodinného a pracovného života“

 

viac

 

Projekt "Pracuj v školskej kuchyni"

 

viac

 

Psychológ oddelenia poradensko-psychologických služieb - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

 

viac

 

Maximálna výška odmeny uchádzača o zamestnanie za vykonávanie zárobkovej činnosti od 1.7.2019

 

viac

 

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme- metodik na oddelení poradensko-psychologických služieb Ústredia PSVR

 

viac

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník – na vytvorenie programu Sociálna diagnostika, (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, podaktivita 1.2 Podpora dostupnosti a profesionality ambulantnej a/alebo terénnej formy práce v centrách, časť 1.2.2 Podpora skvalitnenia odborných činností, vykonávaných zamestnancami centra - zameraná na sociálnu diagnostiku)

 

viac

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník – na vytvorenie programu metód sociálnej práce a iných odborných činností zameraných na prácu s rodinou v rozvodovej/rozchodovej situácii, (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, podaktivita 1.2 Podpora dostupnosti a profesionality ambulantnej a/alebo terénnej formy práce v centrách, časť 1.2.2 Podpora skvalitnenia odborných činností, vykonávaných zamestnancami centra – zameraná na metódy sociálnej práce a iné odborné činností zamerané na prácu s rodinou v rozvodovej/rozchodovej situácii)

 

viac

 

Metodik na oddelení poradensko-psychologických služieb Ústredia PSVR, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

viac

 

BREXIT - informácie pre občanov

 

viac

 

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

 

viac

 

projektový manažér – interné riadenie projektu, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci projektov financovaných z EŠIF

 

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti Zamestnávateľa prechodného zamestnávania za rok 2018

 

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania za rok 2018

 

viac

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o nahlasovaní voľných pracovných miest a nahlasovaní voľných pracovných miest vhodných pre štátnych príslušníkov tretích krajín

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac