Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Užitočné informácie pre zamestnávateľa pri preukazovaní plnenia povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

  • Preukázať povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím je už možné len elektronicky a to, prostredníctvom modulu na portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Zaslanie cez portál www.slovensko.sk, alebo poštou nie je možné, nebude akceptované ako splnenie povinnosti zamestnávateľa.

 

  • Pozor: občana so zdravotným postihnutím, ktorý má zdravotné problémy, ale nemá vydané rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisťovni o invalidite (t.j. o percentuálnej miere poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť), nie je možné započítať pre účel preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím ako osobu so zdravotným postihnutím, ktorú máte zamestnanú, napr. osoba, ktorá ma len preukaz ZŤP vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sa na tento účel nezapočítava do počtu zamestnaných zdravotne postihnutých.

 

  • Pri importe údajov z Vášho informačného systému na portál je nevyhnutné zoznam vyčistiť tak, aby obsahoval len osoby uznané ako zdravotne postihnuté rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne.

 

  • Za zamestnanca sa považujú fyzické osoby v pracovnom pomere a obdobnom pracovnom vzťahu, nie fyzické osoby, s ktorými má zamestnávateľ uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo hlavný pracovný pomer.

 

  • Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím sa prepočítava na trvanie pracovného pomeru v čase jeho invalidity na kalendárne dni.

 

  • Ak ste zamestnávateľ, ktorý má prepočítaný počet zamestnancov za rok, za ktorý vzniká povinnosť preukazovať zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím menej ako 20, nemáte povinnosť preukazovať za daný rok plnenie povinného podielu zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Povinnosť sa vzťahuje len na zamestnávateľov nad 20 zamestnancov.

  

Dátum vytvorenia stránky: 19.01.2024

Tlačiť