Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt „Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“

Realizácia národného projektu bola ukončená dňa 31.12.2023.

Z dôvodu ukončovania realizácie národného projektu „Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“, v rámci ktorého bola zabezpečená podpora ZUoZ pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti na trhu práce a zvyšovaní ich zamestnateľnosti prostredníctvom rozvoja tzv. mäkkých faktorov zamestnateľnosti, ktorými sú kompetencie pre integráciu na trh práce/zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry, už aktuálne nie je možné zaraďovanie ZUoZ do tohto národného projektu. 

V rámci nového programového obdobia sa aktuálne pripravujú nové národné projekty, v rámci ktorých sa budú poskytovať obdobné poradenské služby.

  

Dátum vytvorenia stránky: 31.01.2022
Dátum aktualizácie: 30.01.2024

Tlačiť