Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt „Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“

Národný projekt „Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ (NP IP pre ZUoZ) – je realizovaný v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o službách zamestnanosti), v rámci ktorého hlavnou aktivitou je poskytovanie individualizovaného poradenstva pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ZUoZ).

Cieľom NP IP pre ZUoZ je podpora ZUoZ pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti na trhu práce a zvyšovaní ich zamestnateľnosti prostredníctvom rozvoja tzv. mäkkých faktorov zamestnateľnosti, ktorými sú kompetencie pre integráciu na trh práce. Rozvoj kompetencií je zameraný na vytvorenie individuálneho osobnostného profilu na základe zhodnotenia potenciálu ZUoZ a identifikovania prekážok (vrátane nedostatočných digitálnych zručností) ovplyvňujúcich ich pozíciu na trhu práce a na stanovenie aktivít a opatrení potrebných pre ich integráciu na trh práce. Odlišnosť jednotlivých kategórií znevýhodnenia predpokladá potrebu vytvárať (v rámci možností) homogénne skupiny ZUoZ a poskytovať individualizované poradenstvo tak, aby boli zohľadnené špecifiká príslušnej kategórie znevýhodnenia. Poradenský proces je potrebné prispôsobiť individuálnym potrebám a požiadavkám vytvorených skupín a tiež jednotlivým ZUoZ.

Poradenský proces pozostáva z individuálnych a skupinových poradenských aktivít, zameraných na posúdenie silných a slabých stránok ZUoZ, na identifikáciu bariér a vypracovanie krokov potrebných pre priblíženie, resp. uplatnenie sa na trhu práce. Do obsahu poradenských aktivít môže byť v prípade potreby zahrnuté hodnotenie, ktoré posúdi, či ZUoZ dosahuje aspoň základnú úroveň digitálnych zručností.

 Účastník projektu: ZUoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti

 • občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie
 • občan starší ako 50 rokov veku
 • občan v evidencii uchádzačov o zamestnanie (UoZ) najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
 • občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu
 • občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ nemal pravidelne platené zamestnanie
 • štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl, alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana
 • občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky
 • občan so zdravotným postihnutím

Obdobie realizácie hlavnej aktivity NP IP pre ZUoZ: od 15.02.2022 do 30.06.2023

Oprávnené územie: všetky regióny Slovenskej republiky (ZUoZ musí mať v rámci oprávneného územia trvalé bydlisko)

 • Trnavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Nitriansky kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Prešovský kraj
 • Košický kraj
 • Bratislavský kraj

Trvanie poradenského procesu pre ZUoZ: 7 – 8 stretnutí/aktivít (celkovo maximálne 28 hodín)

                                                       

Výška paušálneho príspevku na úhradu časti výdavkov súvisiacich s účasťou na poradenskom procese pre ZUoZ: 4,76 € za každý deň účasti na poradenskom procese realizovaného prezenčnou formou (t. j. maximálne 38,08 €) po splnení stanovených podmienok.

  

Dátum vytvorenia stránky: 31.01.2022
Dátum aktualizácie: 09.02.2022

Tlačiť