Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Prvá konferencia Stredoeurópskej vzdelanostnej platformy pre starnúcu spoločnosť

Prvá CE-Ageing International Conference sa konala 21.- 22. Marca 2012 v Bratislave a jej cieľom bolo hovoriť o dlhodobých skúsenostiach krajín s minimalizovaním negatívnych dôsledkov starnutia populácie na spoločnosť, zároveň sa podeliť o dobré skúsenosti s riešením tohto problému ako aj o možnosti ako využiť existujúci vnútorný potenciál rozmanitej starnúcej spoločnosti a tiež propagovať a diskutovať o možných nových službách pre spoločnosť ovplyvnenú demografickými zmenami, o možnostiach celoživotného vzdelávania, o nástrojoch na zapojenie občanov vo vyššom veku do pracovného procesu.

V prvej časti v rámci formátu tradičnej konferencie odborníci prezentovali teoretické východiská stratégií podporujúcich aktívny život seniorov v stredoeurópskom priestore, konštatovali významný sociálnoekonomický vplyv „striebornej ekonomiky" a možnosti vzdelávania seniorov. Druhá časť konferencie bola zameraná na pertraktáciu  skúseností, výhľad do budúcnosti a náčrt možnej stratégie.

Konferenciu otvoril MUDr. Ivan Juráš (Ústredie PSVR), ktorý sa vo svojom vystúpení zameral na otázky aktívneho starnutia populácie. Konštatoval, že rozmer masívneho nárastu početnosti ľudí vo vyšších vekových kategóriách má vážne hospodárske vplyvy čoho dôsledkom je, že začína byť nedostatok zdrojov čo núti spoločnosti hľadať nové riešenia (politika odvodov, cena práce, prehodnotenie produktívneho pracovného času, predĺženie obdobia aktívneho výkonu práce). EU prechádza obdobím zmien (zníženie pôrodnosti, starnutie, migrácia), tento trend bude pokračovať čo musí byť predmetom kľúčových výziev. Nie je jednoduché vytvárať podmienky pre dôstojné aktívne starnutie, lebo je to komplex legislatívnych podmienok, zmien na pracovnom trhu, v sociálnej oblasti a hlavne v pohľade ľudí na staršiu generáciu. Nové programy zamerané na začleňovanie seniorov a zlepšenie kvality ich života si vyžadujú inovatívne riešenia a spoluprácu na všetkých úrovniach.

Monika Schonerklee-Grasser (JTS) komentovala celoeurópsky trend významných demografických zmien, na riešenie ktorých sú spracované kooperatívne programy týkajúce sa začleňovania seniorov a projekty na zlepšenie kvality ich života.

Renáta Mezeiová (NALLP) informovala o programe GRUNDTVIG, ktorý je otvorený všetkým inštitúciám a organizáciám pôsobiacim v rámci formálneho i neformálneho vzdelávania a o programe celoživotného vzdelávania, ktorého cieľom je podpora univerzít 3-veku, koordinácia vedeckých poznatkov, účasť v zahraničných projektoch.

Júlia Štefanková (Ministerstvo školstva SR) informovala o Stratégii celoživotného vzdelávania, východiskách a krokoch, ktoré je potrebné vykonať, aby sa dosiahli zmeny - predovšetkým definovať hlavné problémy a potreby vzdelávania, podporiť transparentnosť a dostupnosť vzdelávania. Cieľom programu celoživotného vzdelávania je štátna podpora občanov, aby mohli pracovať a učiť sa, ďalej poradenské kompetencie a práca so špeciálnymi skupinami, ktoré chcú pracovať.

Viliam Páleník a Marek Radvanský (IER SAV) prezentovali ekonomický rozmer demografických zmien - konzumné správanie a zmeny ovplyvňujúce obchod jednotlivých národných ekonomík. Demografické zmeny, ku ktorým v populácii dochádza (zvyšovanie veku, migrácia) majú významný vplyv na ďalšie sociálne zmeny - vzdelanie VŠ, vyšší podiel žien, mení sa štruktúra rodiny a jej správanie ako konzumnej jednotky. Informácie a trendy získané z výskumov je potrebné využiť pre projektovanie programov, vyhodnotenie potrieb a analýzu starostlivosti o starú populáciu.

Boris Vaňo (DRS) komentoval zmeny - ťažiskom začiatkom 90 rokov bol populačný prelom, ktorého dôsledkom boli zásadné politické a spoločenské zmeny smerujúce k „novému modelu reprodukčného správania". Dopady zmien v demografickom vývoji (pokles prírastku obyvateľstva, intenzívne populačné starnutie, významné migračné saldo) je možné ovplyvňovať len reálnymi opatreniami.

Nadežda Hrapková (U3 CU) prezentovala fungovanie U3v na Slovensku, pričom U3v je príležitosť na rozširovanie znalostí, prekonanie izolácie a minimalizáciu rizika straty poznatkov pri výmene generácií. U3v je nástrojom individuálneho rozmeru jednotlivca, zvyšuje záujem o kvalifikované vzdelávanie s cieľom zvýšiť svoje vlastné šance na trhu práce. Celoživotné vzdelávanie musí mať prepracovaný systém odpovedajúci sociálnym výzvam, kde vzdelávanie je spôsob ako dosiahnuť kvalitu života jednotlivcov.

Vladimír Kalina (AETI SR) prezentoval výsledky projektu Ageing workforce o starnutí pracovnej sily. Po vyhodnotení výsledkov bolo konštatované, že ľudia 55+ zohrávajú významnú úlohu a firmy nebudú mať podporu, aby zamestnávali týchto ľudí - ako aj iné marginalizované skupiny,  mladých ľudí bez praxe a pod. Je preto potrebné zabezpečiť, aby mali podniky záujem zamestnávať aj tieto skupiny, napr. pripraviť výhodné legislatívne podmienky, sanovať dotácie na vytvorenie pracovných miest, aplikovať možnosť úpravy pracovného času a podmienky zmluvného vzťahu na dobu určitú a dohodu.

Výstupy z World Café

V záverečnej diskusii účastníci dospeli k záveru, že vývojové tendencie demografických vplyvov v priestore EU vyžadujú  kvalitatívny posun v riešeniach života seniorov, ktorých ekonomická situácia a sféra kvality ich osobného života má významný celospoločenský dopad. Diskusiu o riešeniach však nie je možné zúžiť výhradne na financie, dôležitý je senzitívny prístup a hlavne potenciál vzdelávacej infraštruktúry. Významná je intervencia štátnej správy a samosprávy do života seniorov v oblasti legislatívnych zmien zameraných na ich zamestnávanie, fungovanie domovov dôchodcov, aktivity verejnej správy, občianskych združení a cirkví, zefektívnenie domácich služieb pre seniorov.

Kľúčových odkazom konferencie je, že koncepčná politika v oblasti vytvárania efektívnych programov celoživotného vzdelávania s dôrazom na vzdelávanie seniorov a možnosti ich  zamestnávania môže priniesť benefity pre kvalitu života celej spoločnosti.

Mgr. Zuzana Haceková

  

   

Dátum vytvorenia stránky: 18.06.2012

Tlačiť