Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

4. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje - v prípade písmena f) - od 1.1.2023

UPOZORNENIE

Od 25.03.2024 budú na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk nasadené nové elektronické formuláre informačných kariet, ktoré sú upravené v jednotnom dizajn manuáli elektronických služieb verejnej správy.

Po vyhľadaní konkrétnej služby:

 • Zasielanie Informačnej karty o vzniku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny,
 • Zasielanie Informačnej karty o začiatku vyslania na výkon práce štátneho príslušníka tretej krajiny,
 • Zasielanie Informačnej karty o skončení pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny, alebo
 • Zasielanie Informačnej karty o skončení vyslania na výkon práce štátneho príslušníka tretej krajiny,

bude potrebné zvoliť správneho poskytovateľa elektronickej službymiestne príslušný ÚPSVR, kde je miesto výkonu práce ŠPTK uvedeného v informačnej karte.

Pre použitie služby je potrebné sa prihlásiť s eID (občiansky preukaz s čipom), pred odoslaním informačnej karty sa  vyžaduje elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Manuály a videa k vypĺňaniu upravených elektronických formulárov informačných kariet  budú po ich nasadení na portáli slovensko.sk publikované na stránke https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/formulare-ziadosti/zamestnavanie-cudzincov-obcanov-eu.html

Aktuálne doteraz používané elektronické formuláre IK budú pre zamestnávateľov sprístupnené na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk do  22.03.2024!

 

Povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny:

a) ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

b) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie,23a) po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,

c) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,

 1. po uplynutí 9 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
 2. ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty,
 3. ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 8 písm. b) alebo písm. c) alebo podľa písmena ah) alebo
 4. ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena f),

d) ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie alebo rodinným príslušníkom občana Slovenskej republiky a ktorý má oprávnený pobyt na území Slovenskej republiky,

e) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia, okrem poslucháča jazykovej školy, a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,

f) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja24a) a

 1. ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní24b) alebo
 2. ktorého pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,

g) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,24c)

h) ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis,25)

i) ktorému bol udelený azyl,

j) ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,

k) ktorému sa poskytlo dočasné útočisko,26)

l) ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní v kalendárnom roku a ktorý je

 1. pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia, alebo
 2. výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,

m) ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,

n) ktorý je prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie,27)

o) ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády Slovenskej republiky zaručuje vzájomnosť,

p) ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci,

r) ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu,28)

s) ktorý vykonáva odbornú prax alebo odborný výcvik podľa osobitných predpisov28a) v školách alebo školských zariadeniach,

t) ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky,

u) ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na osem po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v kraji podľa § 12 písm. ae), a ktorý má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania spolu so všetkými náležitosťami v zmysle § 32 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov, na to isté pracovné miesto,

v) ktorý nedovŕšil 26 rokov veku a ktorý bude zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež alebo programov pre vzdelávanie, ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje,

w) ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,

x) ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc,28b) vykonávaním činností, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,

y) ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,

z) ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,

aa) ktorý vykonáva činnosť pre právnickú osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie o významnej investícií,28c) a ktorý

 1. riadi túto právnickú osobu alebo jej organizačnú zložku alebo
 2. má mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti alebo poznatky nevyhnutné pre prevádzku spoločnosti, výskumné techniky alebo manažment, ak vykonávanie tejto činnosti nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,

ab) ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov,

ac) ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou obchodovania s ľuďmi,28d)

ad) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života,28e)

ae) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania,28f)

af) ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

ag) ktorý má udelené národné vízum28g) a,

 1. na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky,
 2. ktorý sa podieľa na realizácií filmového projektu na území Slovenskej republiky alebo,
 3. ide o záujem Slovenskej republiky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky.

ah) ktorý u neho dočasne pôsobí na základe mobility28h)

 1. od zamestnávateľa v členskom štáte Európskej únie v rámci vnútropodnikového presunu, alebo
 2. ktorý vykonáva výskum a vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo ktorého pedagogická činnosť nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,

ai) ktorého výkon práce u všetkých zamestnávateľov nepresiahne 20 hodín týždenne alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok, ak ide o študenta vysokej školy, ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe mobility,28h)

aj) ktorý pre centrum podnikových služieb28i) poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu s centrom strategických služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku.

ak) ktorý podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, ktorý oprávňuje zamestnávateľa zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, s dostatočným časovým predstihom pred uplynutím platnosti tohto prechodného pobytu, a to v období od uplynutia platnosti tohto prechodného pobytu do právoplatného skončenia konania o obnovenie prechodného pobytu; dostatočným časovým predstihom sa rozumie obdobie zodpovedajúce najmenej dĺžke lehoty na rozhodnutie o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa osobitného predpisu.28j)

Začiatok a skončenie zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa príslušného ustanovenia § 23a zákona o službách zamestnanosti oznamuje zamestnávateľ úradu práce predložením príslušného formulára informačnej karty, pre začatie formulárom (Príloha č. 9a) [ DOCX]  a pre skončenie formulárom (Príloha č. 9b) [ DOCX]do 7 pracovných dní od nástupu a do 7 pracovných dní od skončenia zamestnania, resp. vyslania. V prípade vyslania má túto povinnosť voči úradu práce tuzemská fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu so zahraničnou právnickou osobou alebo so zahraničnou fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa vykonávať prácu na území Slovenskej republiky (ďalej ako „informujúca organizácia“). K vyplnenému formuláru informačnej karty zamestnávateľ resp. informujúca organizácia prikladá prílohy preukazujúce skutočnosti potvrdzujúce splnenie príslušného ustanovenia § 23a zákona o službách zamestnanosti. Zoznam príloh k predkladanej informačnej karte je uvedený tu [ PDF].

Pre prípady § 23a písm. w) a písm. u) zákona o službách zamestnanosti upresnenie povinných príloh je na konci tohto článku.

    

Formulár informačnej karty spolu s prílohami je možné úradu práce predložiť:

 1. Elektronickou službou - Podanie informačnej karty na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk alebo,
 2. Listinne - podaním vyplneného formulára pre začatie (Príloha č. 9a) [ DOCX]formulára pre skončenie (Príloha č. 9b) [ DOCX] na podateľni príslušného úradu práce alebo zaslaním poštou.

 Z dôvodu ešte nezapracovania nového ustanovenia § 23a písm. ak) do elektronického tlačiva bude možné podať informáciu o uplatnení tohto ustanovenia iba listinne.

Príslušným úradom prace je úrad, v ktorého územnom obvode bude štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, resp. bude realizovať výkon práce na základe vyslania na účel poskytovania služieb  (t. j. rozhodujúce je miesto výkonu práce nie sídlo zamestnávateľa). V prípade, že výkon zamestnania, resp. vyslania bude na viacerých miestach, informačná karta sa bude podávať podľa aktuálneho miesta výkonu práce. Ak štátny príslušník tretej krajiny má pracovnoprávny vzťah u viacerých zamestnávateľov na území SR, každý z jeho zamestnávateľov má ohlasovaciu povinnosť voči úradu práce.

Úrad po prijatí formulára a skontrolovaní kompletnosti zašle do elektronickej schránky zamestnávateľa (www.slovensko.sk) dokument „Potvrdenie o prijatí informačnej karty“, ktorý bude zamestnávateľ evidovať ako doklad pre kontrolné účely úradu alebo inšpekcie práce.

Prijatím formulára úrad potvrdzuje splnenie zákonnej povinnosti zamestnávateľa alebo informujúcej organizácie podľa § 23b ods. 6 zákona o službách zamestnanosti, neznamená to však potvrdenie úradu, že zamestnanie / vyslanie štátneho príslušníka tretej krajiny spĺňa podmienky podľa ustanovenia § 23a ods. 1 príslušného písmena zákona o službách zamestnanosti.

 

Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. w) zákona o službách zamestnanosti informujúca organizácia k formuláru informačnej karty prikladá:

 1. Kópia dokladu o ubytovaní v zmysle dole uvedeného, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu

    I. Ubytovanie v ubytovacích priestoroch, ktoré prevádzkujú právnické alebo fyzické osoby – podnikatelia

           Predkladajú sa doklady:

 • doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, najmenej na predpokladané obdobie zamestnania (napr. potvrdenie vydané ubytovacím zariadením o poskytnutí ubytovania najmenej na predpokladané obdobie trvania zamestnania),
 • doklad, ktorý preukazuje, že tieto ubytovacie priestory spĺňajú minimálne požiadavky v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. t.j. rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k uvedeniu priestorov ubytovacieho zariadenia do prevádzky.

Ak ubytovanie bude poskytnuté v hoteli (čiže nie turistické ubytovne, penzióny, botely, kempingy apod.) úrad nebude  vyžadovať predloženie dokladu, ktorý preukazuje, že ubytovacie priestory spĺňajú minimálne požiadavky v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. t. j. rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k uvedeniu priestorov ubytovacieho zariadenia do prevádzky. V prípade pochybností si úrad vyžiada uvedené rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Ak bude predložená faktúra z ubytovacieho zariadenia, tak sa nebude požadovať predloženie potvrdenia o poskytnutom ubytovaní na obdobie výkonu práce vyslaného zamestnanca. Z predloženého dokladu (potvrdenie prípadne faktúra) musí byť jasne deklarované, že vyslaný zamestnanec, štátny príslušník tretej krajiny, má zabezpečené ubytovanie počas obdobia vyslania.

Doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania najmenej na predpokladané obdobie zamestnania úrad práce neakceptuje, ak počet osôb s udeleným pobytom nahlásených v ubytovacom zariadení prekročil jeho kapacitu.

   II. Ubytovanie na súkromí, t.j. v ubytovacích priestoroch, ktoré vlastnia fyzické osoby nepodnikatelia

          Predkladajú sa doklady:

 • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti, alebo
 • nájomná zmluva, najmenej na predpokladané obdobie zamestnania, s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti (nie podnikateľský subjekt) a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,
 • čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky najmenej na predpokladané obdobie zamestnania a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti.

   b. Kópia osvedčenia o uplatniteľných právnych predpisoch (formulár A1) t. z. potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve alebo žiadosť o jej vystavenie, ktoré potvrdzujú, že je zamestnanec sociálne zabezpečený vo vysielajúcom členskom štáte EU/EHP/Švajčiarska. Za vyžiadanie uvedených formulárov je zodpovedný zamestnávateľ a žiada o ne v členskom štáte, kde je štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný,

      c. Kópia dokladu o pobyte na území členského štátu, v ktorom štátny príslušník tretej krajiny bežne pracuje, ak sa povolenie na pobyt vyžaduje podľa právnych predpisov štátu, z ktorého je vyslaný.

Povinnosť priloženia dokladu k formuláru informačnej karty podľa hore uvedeného písm. a) má aj zamestnávateľ, ktorý zamestná štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. u) zákona o službách zamestnanosti, ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na šesť po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okrese podľa § 12 písm. ai) zákona o službách zamestnanosti, a ktorý má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania spolu so všetkými náležitosťami v zmysle § 32 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov, na to isté pracovné miesto. Zamestnávateľ v tomto prípade dokladá aj kópiu potvrdenia o  prijatí žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania na ktorom OCP PZ vyznačil kompletnosť predložených dokladov.

Štátny príslušník tretej krajiny nesmie vykonávať pracovnú činnosť po uplynutí 8 týždňov na § 23a ods. 1 písm. u) zákona o službách zamestnanosti. Zamestnávateľ môže počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. u) aj po uplynutí ôsmich týždňov na rovnakom pracovnom mieste až do skončenia konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

V prípade štátneho príslušníka tretej krajiny zamestnaného v zmysle § 23a ods.1 písm. ak) zákona o službách zamestnanosti môže zamestnávateľ pokračovať v zamestnávaní štátneho príslušníka tretej krajiny v období od uplynutia platnosti prechodného pobytu do právoplatného skončenia konania o obnovenie prechodného pobytu t.j. do vydania potvrdenia o obnovení prechodného pobytu z OCP PZ. Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu musí štátny príslušník tretej krajiny podať s dostatočným časovým predstihom, a to najmenej :

     a) 30 dní pred uplynutím platnosti udeleného prechodného pobytu v prípade zamestnania spadajúceho do zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily platného ku dňu podania žiadosti o obnovu prechodného pobytu alebo,

     b) 90 dní pred uplynutím platnosti udeleného prechodného pobytu.

K zasielanej informačnej karte bude priložená kópia pracovnej zmluvy a kopia potvrdenia o prijatí žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania potvrdená OCP PZ.

Ak si zamestnávateľ uplatňuje 30 dňovú lehotu musí doložiť aj kópiu prísľubu na zamestnanie alebo pracovnej zmluvy, ktorá bola priložená k žiadosti o obnovu prechodného pobytu s pečiatkou OCP PZ a dátumom prijatia, ktorým sa preukáže, že zamestnanie je z aktuálne platného zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. 

Dátum vytvorenia stránky: 08.01.2014
Dátum aktualizácie: 07.03.2024

Tlačiť