Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny na účel sezónneho zamestnania alebo v rámci vnútropodnikového presunu

Zákonom č. 82/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa menia aj podmienky zamestnávania niektorých skupín štátnych príslušníkov tretích krajín. Ide najmä o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí budú na území Slovenskej republiky zamestnaní:

 • na účel sezónneho zamestnania
 • v rámci vnútropodnikového presunu.

 

Sezónne zamestnanie od 1.5.2018

Sezónne zamestnanie na účely zákona o službách zamestnanosti je činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je viazané na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce. Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní je ustanovený vyhláškou MPSVaR, v zmysle ktorej sezónne zamestnanie vykonávané štátnym príslušníkom tretej krajiny môže byť v odvetviach:

 

Sekcia A – poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Sekcia C – priemyselná výroba

Sekcia F – stavebníctvo

Sekcia I – ubytovacie a stravovacie služby

 

Z hľadiska povoľovacích procesov je dôležité rozlišovať obdobie vykonávania sezónneho zamestnania v lehote najviac 90 dní, a v lehote nad 90 dní najviac však 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Štátny príslušník tretej krajiny môže vykonávať sezónne zamestnanie na území SR podľa zoznamu odvetví stanovených vyhláškou MPSVaR č.190/2017 Z. z:

 1. na povolenie na zamestnanie, ak sezónne zamestnanie bude trvať najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 2. na potvrdenie o možnosti obsadenia VPM, ak dĺžka trvania sezónneho zamestnania je nad 90 dní, najviac však 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

 V prípade sezónneho zamestnania na ktoré má zamestnávateľ zámer prijať štátneho príslušníka tretej krajiny má zamestnávateľ povinnosť oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesto, a to najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o povolenie na zamestnanie alebo 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania. V prípade predĺženia povolenia na zamestnanie má zamestnávateľ povinnosť oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesto najmenej 5 pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie, resp. najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania.

A) Povolenie na sezónne zamestnanie (sezónne zamestnanie do 90 dní)

Písomnú žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie podáva štátny príslušník tretej krajiny alebo splnomocnený zamestnávateľ príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta výkonu práce.

Prílohy k žiadosti o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie:

 1. pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,
 2. rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu alebo dokladu o požadovanom vzdelaní, ak ide o regulované povolanie v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v osvedčenej kópii alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, alebo dokladu o požadovanom vzdelaní vydanom alebo overenom príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku, ak ide o regulované povolanie,
 3. doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu, najmenej na predpokladané obdobie trvania zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu:

      I. Ubytovanie v ubytovacích priestoroch, ktoré prevádzkujú právnické alebo fyzické osoby – podnikatelia

Predkladajú sa doklady:

 • doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, najmenej na predpokladané obdobie zamestnania (napr. potvrdenie vydané ubytovacím zariadením o poskytnutí ubytovania najmenej na predpokladané obdobie trvania zamestnania),
 • doklad, ktorý preukazuje, že tieto ubytovacie priestory spĺňajú minimálne požiadavky v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2007 Z. z. t.j. rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k uvedeniu priestorov ubytovacieho zariadenia do prevádzky.

Doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania najmenej na predpokladané obdobie zamestnania úrad práce neakceptuje, ak počet osôb s udeleným pobytom nahlásených v ubytovacom zariadení prekročil jeho kapacitu.

   II. Ubytovanie na súkromí, t.j. v ubytovacích priestoroch, ktoré vlastnia fyzické osoby – nepodnikatelia

Predkladajú sa doklady:

 • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti, alebo
 • nájomná zmluva, najmenej na predpokladané obdobie zamestnania, s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti (nie podnikateľský subjekt) a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,
 • čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky najmenej na predpokladané obdobie zamestnania a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti.

      d. doklad potvrdzujúci zabezpečenie zdravotného poistenia počas pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu,

      e. doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. f) zákona o službách zamestnanosti, ak žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania predložil zamestnávateľ. Splnenie podmienky podľa tohto bodu preukáže  zamestnávateľ formou čestného vyhlásenia na predpísanom tlačive (Príloha č. 10). [ DOC]

 Ďalšie podmienky požadované voči zamestnávateľovi, ktorý má zámer prijať štátneho príslušníka tretej krajiny na sezónne zamestnanie:

 1. spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f) zákona o službách zamestnanosti; na zisťovanie a preukazovanie splnenia týchto podmienok sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8, splnenie podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. f) na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ,
 2. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,
 3. nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad práce.

Povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania môže úrad práce predĺžiť len raz, pričom celková doba vykonávania sezónneho zamestnávania môže byť najviac 90 dní.

B) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (sezónne zamestnanie v trvaní viac ako 90 dní)

Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania (sezónne zamestnanie), ak trvanie tohto zamestnania bude viac ako 90 dní, najviac však 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. K žiadosti o prechodný pobyt okrem iného, musí doložiť kópiu:

 1. pracovnej zmluvy alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania,
 2. ak ide o regulované povolanie, rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu alebo úradne overený doklad o požadovanom vzdelaní, ,

Ďalšie podmienky požadované voči zamestnávateľovi, ktorý má zámer prijať štátneho príslušníka tretej krajiny na sezónne zamestnanie:

 1. spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f) zákona o službách zamestnanosti; na zisťovanie a preukazovanie splnenia týchto podmienok sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8, splnenie podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. f) na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ,
 2. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; na zisťovanie a preukazovanie splnenia tejto podmienky sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,
 3. nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad práce.

 

Vnútropodnikový presun od 1.5.2017

Vnútropodnikový presun je dočasné vyslanie štátneho príslušníka tretej krajiny na účel zamestnania alebo odbornej prípravy, ktorý sa v čase podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu nachádza mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov EU, zamestnávateľom so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov EU, s ktorým má štátny príslušník tretej krajiny pred presunom a počas presunu uzavretú pracovnú zmluvu, k tomu istému zamestnávateľovi alebo k zamestnávateľovi v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov so sídlom v Slovenskej republike.

 Vnútropodnikový presun sa môže uplatňovať len v prípade ak ide o:

 1. štátneho príslušníka tretej krajiny s vysokoškolským vzdelaním, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva odbornú prípravu (stáž) na účely profesionálneho rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu podnikania,
 2. štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment.

V prípade vnútropodnikového presunu zamestnávateľ nemá povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Z hľadiska povoľovacích procesov je potrebné rozlišovať, či pôjde o krátkodobý presun (do 90 dní) alebo dlhodobý presun. Ak pôjde o krátkodobý presun, úrad bude udeľovať povolenie na zamestnanie v zmysle § 22 ods. 10 zákona o službách zamestnanosti na základe žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o povolenie na zamestnanie. V prípade dlhodobého presunu úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia VPM na základe žiadosti policajného útvaru.

A) Krátkodobý vnútropodnikový presun (najviac 90 dní)

Štátny príslušník tretej krajiny na ktorého sa vzťahujú podmienky vnútropodnikového presunu (§ 22 ods. 10 zákona o službách zamestnanosti) a je krátkodobo presunutý (najviac 90 dní) požiada o udelenie povolenia na zamestnanie príslušný úrad práce. Prílohou k žiadosti je:

 • kópia pracovnej zmluvy,
 • rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu alebo dokladu o požadovanom vzdelaní, ak ide o regulované povolanie v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v osvedčenej kópii alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, alebo dokladu o požadovanom vzdelaní vydanom alebo overenom príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku, ak ide o regulované povolanie,
 • dokument preukazujúci splnenie definície vnútropodnikového presunu (napr. vysielací list zamestnanca preukazujúci väzbu medzi vysielajúcou a prijímajúcou spoločnosťou)

Povolenie na zamestnanie sa udeľuje v tomto prípade najviac na obdobie 90 dní.

B) Dlhodobý vnútropodnikový presun (obdobie nad 90 dní)

Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania (vnútropodnikový presun) na zastupiteľskom úrade v zahraničí alebo na policajnom útvare, ak sa zdržiava na území SR oprávnene. K žiadosti okrem iného, musí doložiť kópiu:

 1. pracovnej zmluvy,
 2. rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu alebo úradne overeného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ak ide o regulované povolanie,
 3. dokladu preukazujúceho názov a sídlo hostiteľského subjektu a dátum začiatku a skončenia vnútropodnikového presunu a dokladov podľa osobitného predpisu preukazujúcich skutočnosť, že ide o vnútropodnikový presun.

Ďalšie podmienky požadované voči zamestnávateľovi, ktorý má zámer prijať štátneho príslušníka tretej krajiny v rámci vnútropodnikového presunu:

 1. spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f) zákona o službách zamestnanosti; na zisťovanie a preukazovanie splnenia týchto podmienok sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8, splnenie podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. f) na žiadosť úradu preukazuje hostiteľský subjekt,
 2. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,
 3. nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu za porušenie pracovných podmienok alebo pokutu za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad.


 

Dátum vytvorenia stránky: 18.01.2019
Dátum aktualizácie: 26.01.2022

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie