Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s nedostatkom pracovnej sily

V zmysle § 12, písm. ae), zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejňuje zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v krajoch za kalendárny štvrťrok.

Výkon zamestnania musí byť na mieste a pracovnej pozícii, ktorá je uvedená v zozname nedostatkových profesií pre príslušný kraj. Ak bude zamestnanie vykonávané v inom kraji ako je stanovená nedostatková profesia, úrad práce bude postupovať ako v prípade voľného miesta s prieskumom trhu práce a so zohľadnením zákonom stanovenej povinnej lehoty (20 pracovných dní) nahlásenia voľného miesta.

Postup štátneho príslušníka tretej krajiny

Štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, pripadne na príslušnom útvare PZ. K žiadosti o pobyt doloží okrem iného:

 • pracovnú zmluvu alebo ak zamestnávateľ nevyužije zaškolenie zamestnanca v zmysle § 23a ods. 1 písm. u) prísľub na zamestnanie,
 • ak ide o regulované povolanie, rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu alebo úradne overený doklad o požadovanom vzdelaní.

Žiadame štátnych príslušníkov tretích krajín resp. splnomocnené osoby, aby pri podávaní žiadosti o prechodný pobyt zadávali v žiadosti kontaktné údaje na zamestnávateľa - telefonický alebo e-mailový kontakt.

 

Podmienky na strane zamestnávateľa

Podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je, že zamestnávateľovi, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Zamestnávateľ môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny v nedostatkovej profesii:

 1. zrýchleným postupom, bez prieskumu trhu práce a bez nutnosti uplynutia 20 dňovej lehoty nahlásenia voľného miesta, avšak zamestnávateľ musí nahlásiť voľné pracovné miesto najneskôr v deň podania žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania po podanie žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania, ako aj skrátenia lehoty na udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. V tomto prípade, po podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania v nedostatkovej profesii, môže zamestnávateľ zamestnať tohto štátneho príslušníka tretej krajiny na zaškolovací proces, najviac na obdobie 8 po sebe nasledujúcich týždňov, bez povolenia na zamestnanie alebo vydaného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta   (§ 23a ods. 1 písm. u) zákona o službách zamestnanosti). Ďalšie informácie v dole uvedom postupe zamestnávateľa.

   Podmienkou je, že zamestnávateľ ku dňu podania žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o prechodný pobyt na účel zamestnania, zamestnáva z celkového počtu zamestnancov menej ako 30% štátnych príslušníkov tretej krajiny, pričom do celkového počtu   zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, ako aj štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú k zamestnávateľovi dočasne pridelení. Splnenie tejto podmienky podielu zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny a rozsahu týždenného pracovného času na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ na predpísanom formulári (príloha č.11).  [ RTF]

          Zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, zodpovedný za agendu cudzinci, po prijatí žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta od policajného útvaru, kontaktuje zamestnávateľa a vyzve ho na doloženie čestného vyhlásenia [ RTF](príloha č. 11)  [ RTF]do stanoveného termínu (najviac 5 pracovných dní), prípadne zašle žiadosť o preukázanie splnenia podmienky podielu zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a rozsahu týždenného pracovného času, ako je hore uvedené, elektronicky, so stanovením termínu na odpoveď (najviac 5 pracovných dní) aj s čestným vyhlásením (prílohou č. 11). [ RTF] Ak zamestnávateľ neposkytne v stanovenej lehote čestné vyhlásenie, úrad vydá potvrdenie s nesúhlasným stanoviskom.

     II. klasickým postupom, s prieskumom trhu práce, so zohľadnením zákonom stanovenej povinnej lehoty (20 pracovných dní) nahlásenia VPM užívateľským zamestnávateľom pred podaním žiadosti o prechodný pobyt resp. obnovu prechodného pobytu.

 

Žiadame zamestnávateľov, aby na dokumentoch, ktoré sa podávajú na policajný útvar (žiadosť o pobyt, pracovná zmluva) zadávali kontaktné údaje - telefonický alebo e-mailový kontakt - na zodpovednú osobu.

Postup zamestnávateľa

V zmysle § 154 ods. 1 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zabezpečuje zamestnávateľ získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením. Po skončení zaškolenia alebo zaučenia vydá o tom zamestnávateľ zamestnancovi potvrdenie.

Po podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania v nedostatkovej profesii, môže zamestnávateľ zamestnať tohto štátneho príslušníka tretej krajiny na účel zaškolenia, najviac na obdobie 8 po sebe nasledujúcich týždňov, bez povolenia na zamestnanie alebo vydaného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta   (§ 23a ods. 1 písm. u) zákona o službách zamestnanosti). Podmienkou je, že výkon zamestnania na určené obdobie na účel zaškolenia musí byť na tom istom pracovnom mieste na aké má štátny príslušník tretej krajiny podanú žiadosť o prechodný pobyt. Zamestnávateľ informuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o začiatku a skončení zamestnania na formulári „informačná karta“. K uvedenému formuláru doloží:

 • kópiu dokladu preukazujúceho pracovnoprávny vzťah na tom istom pracovnom mieste na aké má štátny príslušník tretej krajiny podanú žiadosť o prechodný pobyt,
 • kópiu pracovnej zmluvy, ktorá bola podaná pri žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania,
 • kópiu dokladu o ubytovaní v zmysle doleuvedených pokynov „Ubytovanie“.

Zamestnávateľ je povinný štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zamestnanému v zmysle § 23a ods. 1 písm. u) zákona o službách zamestnanosti zabezpečiť ubytovanie, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia najmenej na obdobie zamestnania.

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 90 dní. V prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily a ku dňu podania žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania nie je prekročených 30 % zamestnaných štátnych príslušníkov tretích krajín z celkového počtu zamestnancov, vrátane dočasne pridelených štátnych príslušníkov tretích krajín, policajný útvar rozhodne do 30 dní od zaslania potvrdenia o možnosti obsadenia voľného miesta úradom práce. Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny vydá spolu s dokladom o pobyte aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“, v ktorom uvedie názov, adresu a identifikačné číslo zamestnávateľa, miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a obdobie výkonu práce. Ak štátny príslušník tretej krajiny nebude vykonávať zamestnanie v zmysle týchto údajov bude sa to považovať za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a povolenie na pobyt sa mu môže zrušiť.

 

UBYTOVANIE

(ak ide o osoby, ktoré nepodliehajú vízovej povinnosti)

 1. Ubytovanie v ubytovacích priestoroch, ktoré prevádzkujú právnické alebo fyzické osoby – podnikatelia

Predkladajú sa doklady:

 • doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, najmenej na predpokladané obdobie zamestnania (napr. potvrdenie vydané ubytovacím zariadením o poskytnutí ubytovania najmenej na predpokladané obdobie trvania zamestnania),
 • doklad, ktorý preukazuje, že tieto ubytovacie priestory spĺňajú minimálne požiadavky v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2007 Z. z. t.j. rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k uvedeniu priestorov ubytovacieho zariadenia do prevádzky.

Doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania najmenej na predpokladané obdobie zamestnania úrad práce neakceptuje, ak počet osôb s udeleným pobytom nahlásených v ubytovacom zariadení prekročil jeho kapacitu.

 1. Ubytovanie na súkromí, t.j. v ubytovacích priestoroch, ktoré vlastnia fyzické osoby – nepodnikatelia

Predkladajú sa doklady:

 • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti, alebo
 • nájomná zmluva, najmenej na predpokladané obdobie zamestnania, s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti (nie podnikateľský subjekt) a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,
 • čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky najmenej na predpokladané obdobie zamestnania a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti.


 

Dátum vytvorenia stránky: 27.06.2018
Dátum aktualizácie: 02.02.2023

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie