Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

3. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie - v prípade písmen d), e) a f)

Povolenie na zamestnanie sa vyžaduje v prípade zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny ak:

a) bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,

b) bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,

c) má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 9 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

d) má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,22da) v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,

e) ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (napr. vnútropodnikový transfer v zmysle zmluvy o WTO v trvaní najviac do 90 dní)

Postup zamestnávateľa

V prípade písmen a) až d) musí zamestnávateľ oznámiť VPM aspoň 10 pracovných dní pred podaním žiadosti (Príloha č.1) [ RTF] štátneho príslušníka tretej krajiny o povolenie na zamestnanie úradu práce, príslušnému podľa miesta výkonu práce. VPM oznámi úradu práce osobne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou alebo cez stránku http://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/. Zamestnávateľ pri nahlasovanom VPM musí zaznačiť, že má záujem o zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny.

Sezónne zamestnanie na účely zákona o službách zamestnanosti je činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je viazané na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce.

Ak zamestnávateľ stanoví pri nahlásenom VPM, na ktoré plánuje prijať štátneho príslušníka tretej krajiny, podmienku ovládania cudzieho jazyka, úrad práce nie je povinný pri výbere uchádzačov o zamestnanie zohľadniť túto podmienku, okrem profesií, kde je na výkon zamestnania znalosť jazyka nevyhnutná a okrem úradných jazykov používaných v členských štátoch EU. V prípade pracovných pozícií, na ktoré sú potrební zamestnanci s vyššou odbornou kvalifikáciou, je zamestnávateľom stanovená podmienka ovládania cudzieho jazyka úradom akceptovateľná.

Zamestnávateľ, ktorý prijme do pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny na základe udeleného povolenia na  zamestnanie, je povinný v zmysle §23b zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti do 7 pracovných dní oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nástup/ukončenie alebo nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania (oznámenie zamestnávateľa [ DOCX]). K oznámeniu doloží kópiu pracovnej zmluvy.

 

Postup štátneho príslušníka tretej krajiny

Štátny príslušník tretej krajiny uvedený v bodoch a) až d) podá žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na úrade práce v ktorého územnom obvode bude vykonávať prácu na predpísanom formulári (Príloha č.1) [ RTF].  Žiadosť podá po uplynutí 10 pracovných dní odo dňa nahlásenia VPM sám alebo na tento úkon splnomocní zodpovednú osobu budúceho zamestnávateľa. Na štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v písmene e) sa uvedená lehota nevzťahuje.

Štátny príslušník tretej krajiny uvedený v písmene e) podáva žiadosť na uvedenom formulári (Príloha č.2). [ RTF]

 K žiadosti o povolenie na zamestnanie sa doložia nasledovné dokumenty:

  • pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa [ DOCX] na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,
  • v prípade regulovaného povolania - rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo doklad o požadovanom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
  • kópiu dokladu o pobyte preukazujúceho udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny alebo kópiu dokladu preukazujúceho priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak má udelený niektorý z týchto druhov pobytu,
  • ak je žiadosť predkladaná budúcim zamestnávateľom, tak musí byť doplnená o písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s týmto postupom, s overením pravosti podpisu podľa právnych predpisov štátu, ktorého je občanom alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade písomného splnomocnenia v cudzom jazyku sa vyžaduje jeho súdnoznalecký preklad.

V prípade sezónneho zamestnania zamestnávateľ predkladá aj:

  • čestné vyhlásenie (Príloha č.10) [ DOC] o splnení podmienok v zmysle § 22 ods.3 písm. a) zákona o službách zamestnanosti,
  • potvrdenie vydané ubytovacím zariadením o poskytnutí ubytovania počas obdobia, kedy je plánovaný výkon práce,
  • kópiu Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že ubytovacie zariadenie spĺňa hygienické požiadavky v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z.

Štátny príslušník tretej krajiny s udeleným povolením na zamestnanie a povolením prechodného pobytu na účel zamestnania môže vykonávať len pracovnú činnosť v zmysle podmienok uvedených na povolení na zamestnanie, inak sa to bude považovať za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a povolenie na pobyt sa mu môže odňať.

Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v bode a) až d) sa podáva na uvedenom formulári (Príloha č.3) [ RTF]. Žiadosť o predlženie povolenia na účel sezónneho zamestnania podá štátny príslušník tretej krajiny po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa nahlásenia VPM. V prípade predlženia povolenia na zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania, sa povolenie na zamestnanie predĺži na obdobie zostávajúce do uplynutia 90 dní od obdobia stanoveného v pôvodnom povolení. V prípade štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v bode e) sa žiadosť o predlženie povolenia na zamestnanie podáva na formulári (Príloha č.4), [ RTF]pričom sa povolenie na zamestnanie predĺži na obdobie zostávajúce do uplynutia 90 dní od obdobia stanoveného v pôvodnom povolení. 

Dátum vytvorenia stránky: 08.01.2014
Dátum aktualizácie: 15.07.2024

Tlačiť