Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zmena v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov USA od 1.1.2016

Zákonom č. 353/2015 Z. z. sa menia a dopĺňajú od 1.1.2016 niektoré ustanovenia zákona č. 5/2004 Z. z. o  službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), týkajúce sa zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín. Konkrétne ide zmenu časového obdobia na aké sa vydáva potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (ďalej len „VPM“) a obdobie na aké sa udeľuje povolenie na zamestnanie (§ 21b ods. 8 písm. d), § 23 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti). Uvedené ustanovenia umožňujú vydať súhlas s obsadením VPM, resp. udeliť povolenie na zamestnanie na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na dva roky alebo najviac na päť rokov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak jej niet, ak je zaručená vzájomnosť.

Reciprocita v stanovenom období zamestnania a na to nadväzujúceho pobytu je zaručená len s USA, o čom sa dotknuté strany informovali výmenou diplomatických nôt dňa 17.2.2016. Týmto môžu úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade zamestnania resp. vyslania občanom USA vydať potvrdenie resp. udeliť povolenie na zamestnanie na obdobie najviac päť rokov. 

Dátum vytvorenia stránky: 18.01.2019

Tlačiť