Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

1. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta - (ďalej len „VPM“) – v prípade písmena b)

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM bude najviac využívanou formou prístupu na pracovný trh SR. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa chce zamestnať na území SR a nebude spadať ani pod jeden z bodov 2, 3, 4, si v tomto prípade musí požiadať o prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (VPM).

Štátny príslušník tretej krajiny nebude žiadať samostatne o udelenie povolenia na zamestnanie a následne o prechodný pobyt, ale v jednom konaní si podá žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, pričom sa

  A. bude prihliadať na situáciu na trhu práce a možnosť obsadenia VPM uchádzačom o zamestnanie – nutné, aby príslušnému úradu práce bolo VPM oznámené najmenej 20 pracovných dní od podania žiadosti o prechodný pobyt resp. jeho obnovu. Ide o prípady:

 1. sezónneho zamestnania trvajúce viac ako 90 dní, (bližšie info tu)
 2. zamestnania a dočasného pridelenia štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ k užívateľskému zamestnávateľovi v nedostatkovej profesii v príslušnom okrese, ak počet štátnych príslušníkov tretej krajiny zamestnaných u užívateľského zamestnávateľa, vrátane dočasne pridelených, presiahol 30% z celkového počtu zamestnancov (postup tu)
 3. zamestnania, ktoré nespadajú do horeuvedených bodov a ani pod body uvedené v odseku B.

  B. nebude prihliadať na situáciu na trhu práce a nebude posudzovať možnosť obsadenia VPM uchádzačom o zamestnanie. Ide o prípady:

 1. zamestnania v nedostatkovej profesii v príslušnom okrese do 30% zamestnaných štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane dočasne pridelených, z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa, (postup tu)
 2. vnútropodnikového presunu,   (postup tu)
 3. zamestnania a dočasného pridelenia štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ k užívateľskému zamestnávateľovi v nedostatkovej profesii v príslušnom okrese, ak počet štátnych príslušníkov tretej krajiny zamestnaných u užívateľského zamestnávateľa, vrátane dočasne pridelených, nepresiahne 30% z celkového počtu zamestnancov,   (postup tu)
 4. zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva v SR sústavnú vzdelávaciu alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy.

Prechodný pobyt na účel zamestnania sa udelí na obdobie zamestnanie, najviac na 2 roky, v prípade sezónneho zamestnania najviac 180 dní. Prechodný pobyt udelený štátnemu príslušníkovi tretej krajiny sa môže predĺžiť a to podaním žiadosti o obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania, čo neplatí v prípade sezónneho zamestnania (bod A.1), ktorého trvanie nesmie prekročiť 180 dní.

 

Všeobecný postup zamestnávateľa (prípady bodu A)

Zamestnávateľ, ktorý má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, musí najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o pobyt za účelom zamestnania nahlásiť VPM na úrade práce príslušnom podľa miesta výkonu práce. VPM oznámi úradu práce osobne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou alebo cez portál http://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/. Zamestnávateľ pri nahlasovanom VPM musí zaznačiť, že má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny. Pokiaľ ponuka VPM nebude schválená úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, o čom zamestnávateľ dostane notifikáciu, nie je možné považovať povinnosť oznámiť pracovné miesto v zmysle § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti za splnenú a toto VPM nebude ani zverejnené na portáli služby zamestnanosti. V prípade, ak zamestnávateľ chce zamestnávať štátneho príslušníka na viacerých miestach výkonu ktoré sú v rôznych okresoch, je potrebné za každé miesto výkonu nahlásiť VPM, t.j. na každom miestne príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny podať nahlášku VPM.

Voľné pracovné miesto je voľné, kým na toto miesto nenastúpi zamestnanec dňom stanoveným v pracovnej zmluve, alebo kým ho zamestnávateľ nezruší. V prípade zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie resp. potvrdením, môže zamestnávateľ voľné miesto obsadiť týmto príslušníkom až získaním príslušných povolení resp. udelením prechodného pobytu na účel zamestnania alebo oprávnenia na pobyt, v prípade zmeny zamestnania až po vydaní nového dokumentu „Dodatočné údaje o zamestnaní“.

Ak sa po uplynutí 20 pracovných dní od nahlásenia VPM nepodarilo miesto obsadiť uchádzačom o zamestnanie, môže zamestnávateľ vydať prísľub na zamestnanie (Príloha č.7) [ DOCX] alebo uzatvoriť budúcu pracovnú zmluvu.

Ak zamestnávateľ stanoví pri nahlásenom VPM, na ktoré plánuje prijať štátneho príslušníka tretej krajiny, podmienku ovládania cudzieho jazyka, úrad práce nie je povinný pri výbere uchádzačov o zamestnanie zohľadniť túto podmienku, okrem profesií, kde je na výkon zamestnania znalosť jazyka nevyhnutná a okrem úradných jazykov používaných v členských štátoch EU. V prípade pracovných pozícií, na ktoré sú potrební zamestnanci s vyššou odbornou kvalifikáciou, je zamestnávateľom stanovená podmienka ovládania cudzieho jazyka úradom akceptovateľná.

Horeuvedený postup neplatí, ak ide o prípady zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny uvedených v bode B.

Zamestnávateľ a ADZ, ktorí príjmu do pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny, ako aj užívateľsky zamestnávateľ ku ktorému bol štátny príslušník tretej krajiny dočasne pridelený, a ktorému bol udelený prechodný pobyt na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, sú povinní v zmysle §23b zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti do 7 pracovných dní oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nástup/ukončenie alebo nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania (Príloha 13 [ DOCX]). K oznámeniu sa doloží kópia pracovnej zmluvy.

Postup štátneho príslušníka tretej krajiny (prípady bodu A)

Štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, pripadne na príslušnom útvare PZ, najskôr po uplynutí 20 pracovných dní odo dňa nahlásenia VPM na ktoré chce nastúpiť. K žiadosti o pobyt doloží okrem iného:

 • pracovnú zmluvu alebo prísľub na zamestnanie [ DOCX] (akceptuje sa len uvedený formát prísľubu na zamestnanie),
 • ak bude zamestnaný v regulovanom povolaní, tak rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu alebo úradne overený doklad o požadovanom vzdelaní. Ak je na nahlásené pracovné miesto kladená požiadavka na odbornú spôsobilosť je potrebné preukázať aj príslušnú odbornú spôsobilosť doložením príslušných dokumentov.

 

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 90 dní. V prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily a ku dňu podania žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania nie je prekročených 30 % zamestnaných štátnych príslušníkov tretích krajín z celkového počtu zamestnancov, vrátane dočasne pridelených štátnych príslušníkov tretích krajín, policajný útvar rozhodne do 30 dní od zaslania potvrdenia o možnosti obsadenia voľného miesta úradom práce. Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny policajný útvar vydá spolu s dokladom o pobyte aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“, v ktorom uvedie názov, adresu a identifikačné číslo zamestnávateľa, miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a obdobie výkonu práce. Ak štátny príslušník tretej krajiny nebude vykonávať zamestnanie v zmysle týchto údajov bude sa to považovať za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a povolenie na pobyt sa mu môže zrušiť.

V prípade plánovanej zmeny zamestnávateľa, s prihliadnutím na situáciu na trhu práce, musí byť VPM nahlásené úradu práce najmenej 20 pracovných dní pred podaním oznámenia štátneho príslušníka tretej krajiny policajnému útvaru o tejto zmene, pričom sa bude prihliadať na možnosť obsadenia VPM uchádzačom o zamestnanie. Policajný útvar môže po splnení podmienok uvedených v § 73 ods. 18 zákona o pobyte cudzincov vydať nový doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“.

 

Zmena údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“

Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, doklad o pobyte na ktorom uvedie prechodný pobyt na účel zamestnania. Policajný útvar okrem dokladu o pobyte – prechodný pobyt na účel zamestnania, vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“ v ktorom uvedie názov, adresu a identifikačné číslo zamestnávateľa, miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a obdobie výkonu práce. V prípade, ak dôjde k zmene údajov na uvedenom doklade je štátny príslušník tretej krajiny povinný informovať policajný útvar o tejto zmene do 5 pracovných dní.

Povinnosti zamestnávateľa

Zmena zamestnávateľa (zmena identifikačného čísla zamestnávateľa) na dokumente  „Dodatočné údaje o zamestnaní“ je možná iba v prípade, ak je  voľné pracovné miesto nového zamestnávateľa nahlásené na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny aspoň 20 pracovných dní pred informovaním policajného útvaru o zmene údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“.

Nahlásenie voľného pracovného miesta v uvedenej lehote sa vyžaduje aj v nasledovných prípadoch zmeny údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“:

 • miesto výkonu práce sa presúva/dopĺňa do iného okresu
 • zmena druhu vykonávanej práce
 • obdobie výkonu práce sa predlžuje

Na nahlásenom pracovnom mieste musí zamestnávateľ zaznačiť v príslušnom odseku, že má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny. 

Dátum vytvorenia stránky: 08.01.2014
Dátum aktualizácie: 09.01.2023

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie