Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

1. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta - (ďalej len „VPM“) – v prípade písmena b) - od 15.7.2024

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM je najviac využívanou formou prístupu na pracovný trh SR. Zamestnávateľ po nahlásení voľného miesta úradu práce a uplynutí zákonom určenej lehoty  požiada úrad práce o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Úrad práce zasiela vydané potvrdenie Ministerstvu vnútra alebo Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ako je určené v žiadosti o potvrdenie), a zamestnávateľovi. Štátny príslušník tretej krajiny môže v lehote do 90 dní od vydania potvrdenia podať žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania, po uplynutí tejto lehoty cudzinecká polícia už neprijme žiadosť o prechodný pobyt na toto zamestnanie.

Pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia VPM úrad práce

 1. bude prihliadať na situáciu na trhu práce a možnosť obsadenia VPM uchádzačom o zamestnanie – nutné, aby príslušnému úradu práce bolo VPM oznámené najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia VPM. Ide o prípady:
 1. sezónneho zamestnania trvajúce viac ako 90 dní (bližšie info tu). Ak ide o potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydávané na účel obnovenia prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania VPM musí byť nahlásené najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného miesta,
 2. zamestnania a dočasného pridelenia štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ k užívateľskému zamestnávateľovi v nedostatkovej profesii v príslušnom kraji, ak počet štátnych príslušníkov tretej krajiny zamestnaných u užívateľského zamestnávateľa, vrátane dočasne pridelených, presiahol 45% z celkového počtu zamestnancov (postup tu),
 3. zamestnania, ktoré nespadajú do horeuvedených bodov a ani pod body uvedené v nasledujúcom odseku B.

Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety zákona o službách zamestnanosti (dočasné pridelenie ADZ), lehoty nahlásenia VPM sa sledujú u užívateľského zamestnávateľa.

    B. nebude prihliadať na situáciu na trhu práce a nebude posudzovať možnosť obsadenia VPM uchádzačom o zamestnanie (§ 21b ods.7). Ide o prípady:

 1. zamestnania v nedostatkovej profesii v príslušnom okrese do 45% zamestnaných štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane dočasne pridelených, z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa, (postup tu)
 2. vnútropodnikového presunu,   (postup tu)
 3. zamestnania a dočasného pridelenia štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ k užívateľskému zamestnávateľovi v nedostatkovej profesii v príslušnom kraji, ak počet štátnych príslušníkov tretej krajiny zamestnaných u užívateľského zamestnávateľa, vrátane dočasne pridelených, nepresiahne 45% z celkového počtu zamestnancov, (postup tu
 4. zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva v SR sústavnú vzdelávaciu alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy
 5. zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto,
 6. zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelené národné vízum podľa osobitného predpisu a bude zamestnaný na tom istom pracovnom mieste, a ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,
 7. zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko a je zamestnaný v pracovnom pomere na území Slovenskej republiky najmenej šesť mesiacov a bude zamestnaný na tom istom pracovnom mieste, a ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Prechodný pobyt na účel zamestnania sa udelí na obdobie zamestnanie, najviac na 2 roky, v prípade sezónneho zamestnania najviac 180 dní. Prechodný pobyt udelený štátnemu príslušníkovi tretej krajiny sa môže predĺžiť a to podaním žiadosti o obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania. V prípade sezónneho  zamestnania (bod A.1), celková doba zamestnania nesmie prekročiť 180 dní.

 Všeobecný postup zamestnávateľa (prípady bodu A)

 1. Zamestnávateľ, ktorý má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, musí najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného miesta nahlásiť VPM na úrade práce, príslušnom podľa miesta výkonu práce. Zamestnávateľ oznámi VPM úradu práce osobne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou alebo cez stránku http://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/. Zamestnávateľ pri nahlasovanom VPM musí zaznačiť, že má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny. Ak zamestnávateľ stanoví pri nahlásenom VPM, na ktoré plánuje prijať štátneho príslušníka tretej krajiny, podmienku ovládania cudzieho jazyka, úrad práce nie je povinný pri výbere uchádzačov o zamestnanie zohľadniť túto podmienku, okrem profesií, kde je na výkon zamestnania znalosť jazyka nevyhnutná a okrem úradných jazykov používaných v členských štátoch EU. V prípade pracovných pozícií, na ktoré sú potrební zamestnanci s vyššou odbornou kvalifikáciou, je zamestnávateľom stanovená podmienka ovládania cudzieho jazyka úradom akceptovateľná.

Voľné pracovné miesto je voľné, kým na toto miesto nenastúpi zamestnanec dňom stanoveným v pracovnej zmluve, alebo kým ho zamestnávateľ nezruší. V prípade zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie resp. potvrdením, môže zamestnávateľ voľné miesto obsadiť týmto príslušníkom až získaním príslušných povolení resp. udelením prechodného pobytu na účel zamestnania alebo oprávnenia na pobyt, v prípade zmeny zamestnania až po vydaní nového potvrdenia o možnosti obsadenia voľného miesta. Ak úrad práce vydal potvrdenie so súhlasom a štátny príslušník tretej krajiny následne podal žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania kompletnú (preukáže potvrdením vydaným oddelením cudzineckej polície) môže zamestnávateľ v zmysle § 21 ods.1 písm. h) zákona o službách zamestnanosti tohto cudzinca hneď zamestnať (odo dňa stanoveného na vydanom potvrdení).

 1. Ak sa po uplynutí 20 pracovných dní od nahlásenia VPM nepodarilo miesto obsadiť uchádzačom o zamestnanie, môže zamestnávateľ vydať prísľub na zamestnanie (Príloha č.7) [ DOCX] alebo uzatvoriť budúcu pracovnú zmluvu, a zaslať príslušnému úradu práce elektronickú žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta cez ústredný portál verejnej správy slovensko.sk (akceptujú sa len tieto žiadosti), podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom. V prípade, že žiadosť podáva splnomocnená osoba musí priložiť úradne overené splnomocnenie zamestnávateľom na tento úkon.

K žiadosti budú pripojené kópie:

 1. pracovnej zmluvy alebo písomného prísľubu zamestnávateľa (v prípade dočasného pridelenia zamestnávateľom je ADZ) na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania; ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety zákona o službách zamestnanosti, prísľub zamestnávateľa obsahuje aj súhlas užívateľského zamestnávateľa s dočasným pridelením (príloha č. 7) [ DOCX],
 2. rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny a kópia rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie, ak ide o regulované povolanie,
 3. dokladu o prechodnom pobyte, ak štátny príslušník tretej krajiny má pobyt udelený na území SR (obe strany) – nepovinná príloha,
 4. v prípade dočasného pridelenia aj kópia dohody o dočasnom pridelení zamestnancov medzi agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom, ak si ju úrad vyžiadal. Dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi môže byť len v prípade zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v kraji podľa § 12 písm. ad) zákona o službách zamestnanosti
 5. cestovného dokladu, ak nebol predložený doklad podľa písm. c).

Ak žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nie je úplná alebo prílohy nie sú postačujúce pre overenie splnenia podmienok uvedených v § 21b ods. 4, úrad zasiela výzvu do elektronickej schránky zamestnávateľa na doplnenie žiadosti so stanovením lehoty na doplnenie žiadosti; lehota na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta začne následne plynúť po doručení požadovaných údajov/príloh a skompletizovaní žiadosti.

 1. Úrad práce po posúdení žiadosti a údajov v prílohách, a po preverení zákonom stanovených podmienok na vydanie potvrdenia, v lehote do 15 pracovných dní, vydá potvrdenie o možnosti obsadenia VPM a zasiela ho elektronicky:
 1. Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky - príslušnému oddeleniu OCP alebo Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky; príslušný úrad je určený v žiadosti o vydanie potvrdenia,
 2. zamestnávateľovi a splnomocnenej osobe, ak táto osoba podáva žiadosť.

4. Štátny príslušník tretej krajiny môže v lehote do 90 dní od vydania potvrdenia podať žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania, po uplynutí uvedenej lehoty cudzinecká polícia už neprijme žiadosť o prechodný pobyt na toto zamestnanie. Pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na oddelení cudzineckej polície je potrebné sa rezervovať cez objednávací systém Objednávací systém na OCP, Ministerstvo vnútra SR - Polícia (minv.sk). Po podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu dostane štátny príslušník tretej krajiny potvrdenie o jej prijatí.

 1. Ak je žiadosť o udelenie prechodného pobytu podaná kompletne a je to vyznačené na potvrdení o prijatí tejto žiadosti, môže zamestnávateľ využiť ustanovenie § 21 ods. 1 písm. h) zákona o službách zamestnanosti a zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny odo dňa ako je určené na vydanom potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, aj bez udeleného prechodného pobytu

„má vydané potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, a má prijatú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania spolu so všetkými náležitosťami podľa osobitného predpisu, odo dňa platnosti potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta do právoplatného skončenia konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,“

 1. Zamestnávateľ ma povinnosť odovzdať štátnemu príslušníkovi tretej krajiny najneskôr pri jeho nástupe do zamestnania kópiu potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.
 2. Zamestnávateľ je povinný oznámiť príslušnému úradu práce nástup/ukončenie alebo nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania do 7 prac. dní odo dňa určeného na vydanom potvrdení na formulári príloha č.13 [ DOCX]. Ak je nástup do zamestnania, aj s prílohami – kópia pracovnej zmluvy, kópia potvrdenia o prijatí žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania s vyznačením kompletnosti (v prípade využitia § 21 ods. 1 písm. h)). Pokiaľ ide o dočasné pridelenie, túto povinnosť má užívateľský zamestnávateľ.

Zmena údajov na vydanom potvrdení o možnosti obsadenia voľného miesta.

Zamestnávateľ má v zmysle § 23b ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti povinnosť oznámiť úradu každú zmenu údajov uvedených v potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. Zmenené údaje oznamuje zamestnávateľ na predpísanom formulári (príloha č. 5) [ DOCX] „Oznámenie zamestnávateľa o zmene údajov na vydanom potvrdení o možnosti obsadenia voľného miesta“. Iba v prípade údajov, ktoré nemajú vplyv na podmienky, za ktorých bolo vydané potvrdenie o možnosti obsadenia voľného miesta (t. j. formálne zmeny – zmena priezviska štátneho príslušníka tretej krajiny, štátnej príslušnosti, čísla dokladov, zmena/pridanie miesta výkonu v rámci územnej pôsobnosti úradu, sídla zamestnávateľa, výška mzdy - zvýšenie) úrad vydá nové potvrdenie bez žiadosti zamestnávateľa o vydanie potvrdenie.

V zmysle § 21b ods. 15 zákona o službách zamestnanosti úrad na základe oznámenia zmeny údajov podľa § 23b ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti (hore uvedené formálne zmeny údajov, ktoré nemajú vplyv na splnenie podmienok podľa § 21b ods. 4 a 5), vydá nové potvrdenie o možnosti obsadenia VPM, bez podania žiadosti o vydanie potvrdenie, bez nahlásenia VPM a bez preskúmania splnenia podmienok uvedených v § 21b ods. 4 a 5 zákona o službách zamestnanosti. Potvrdenie sa vydáva na obdobie počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však do skončenia platnosti prvého vydaného potvrdenia resp. platnosti prechodného pobytu.

Úrad zašle vydané potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ako elektronický dokument

 1. Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky - príslušnému oddeleniu OCP, a
 2. zamestnávateľovi a splnomocnenej osobe, ak táto osoba podáva žiadosť.

 

V prípade zmeny údajov na potvrdení o možnosti obsadenia voľného miesta, ktoré majú vplyv na splnenie podmienok na vydanie potvrdenia (napr. zmena zamestnávateľa, zmena druhu vykonávanej práce, zníženie výšky mzdy) je potrebné zo strany zamestnávateľa požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vydanie nového potvrdenia, v rámci ktorého sa bude skúmať splnenie podmienok na vydanie súhlasného potvrdenia (postup ako je hore uvedené vo Všeobecnom postupe zamestnávateľa, avšak už bez riešenia žiadosti o prechodný pobyt). Nové potvrdenie môže úrad vydať na zostávajúce obdobie. 

Dátum vytvorenia stránky: 08.01.2014
Dátum aktualizácie: 15.07.2024

Tlačiť