Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národné víza – zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v záujme SR

Vlada SR dňa 20.7.2022 schválila Nariadenia, ktorými sa stanovili ďalšie podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa ustanovenia § 23a ods. 1 písm. ag) tretí bod zákona o službách zamestnanosti (ide o záujem Slovenskej republiky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky) - na základe národných víz (D).

 1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2022 Z. z. z 20.7.2022 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej krajiny a ich rodinným príslušníkom na účely zamestnania s účinnosťou od 23.7.2022

Prijatie tejto právnej úpravy plní dôležitú funkciu pre podporu investícií, podporu lákania talentov zo zahraničia a tiež podporu tvorby vysokokvalifikovaných pracovných miest aj pre slovenských zamestnancov najmä, avšak nielen, v oblasti IT. Právnou úpravou sa navrhuje umožniť udelenie národného víza na účel zamestnania z dôvodu záujmu Slovenskej republiky štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí

 1. na základe presunu z podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby zriadenej mimo územia Slovenskej republiky budú zamestnaní u zamestnávateľa, ktorý je podnikom rovnakej zahraničnej osoby alebo organizačnou zložkou podniku rovnakej zahraničnej osoby zriadenou na území Slovenskej republiky a ktorí budú vykonávať funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment (ďalej len „relokovaný zamestnanec“),
 2. sú rodinnými príslušníkmi relokovaného zamestnanca.

Národné vízum relokovanému zamestnancovi možno udeliť, ak bude zamestnaný v pracovnom pomere a dohodnutá mzda dosiahne najmenej dvojnásobok priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom relokovaný zamestnanec žiada o udelenie národného víza.

Národné vízum sa udeľuje

 1. na čas trvania zamestnania najviac na jeden rok, ak ide o relokovaného zamestnanca,
 2. na čas trvania národného víza relokovaného zamestnanca, ktorý je jeho rodinným príslušníkom, ak ide o rodinného príslušníka relokovaného zamestnanca.

Národné vízum relokovaným zamestnancom a ich rodinným príslušníkom je možné udeliť opakovane.

Relokovaný zamestnanec počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.

Rodinný príslušník relokovaného zamestnanca môže počas trvania platnosti udeleného národného víza študovať alebo byť zamestnaný.

Národné vízum možno udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je uvedený v zozname relokovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorý predkladá Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvu vnútra SR Ministerstvo hospodárstva SR po predchádzajúcom súhlase Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu na účely § 17 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov je

 1. pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania, ak ide o relokovaného zamestnanca,
 2. matričný doklad preukazujúci príbuzenský vzťah s relokovaným zamestnancom, ak ide o rodinného príslušníka relokovaného zamestnanca.

Národné vízum, ak ide o národné vízum udelené relokovanému zamestnancovi, obsahuje

 • kód zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktoré bude národné vízum využité,
 • názov a identifikačné číslo zamestnávateľa, u ktorého bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie.

Vlada SR koncom roka 2021 schválila nariadenia, ktorými sa stanovili podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa ustanovenia § 23a ods. 1 písm. ag) tretí bod zákona o službách zamestnanosti (ide o záujem Slovenskej republiky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky) - na základe národných víz s účinnosťou od 1.4.2022. Cieľom je skrátiť a výrazne zjednodušiť procesy získania pracovného povolenia a povolenia na pobyt pre vybrané skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín a pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín.

    B. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín účinné od 6.4.2023, ktoré nahrádza a ruší nariadenie č. 520/2021 Z. z. z 8.12.2021

 

    C. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. zo 14.12.2021 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania a hľadania si zamestnania (aktualizované nariadením vlády 471/2022 Z. z. účinným od 1.1.2023)

 (aktualizované nariadením vlády č. 471/2022 Z. z. účinným od 1.1. 2023

Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o udelenie národného víza na úradnom tlačive na miestne príslušnom zastupiteľskom úrade SR, alebo ak sa oprávnene zdržiava na území SR a vízum má byť udelené v záujme SR môže žiadať aj na Ministerstve vnútra SR. Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu pri podávaní žiadosti o národné vízum je pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania.

Národné vízum sa udeľuje vo forme vízovej nálepky do pasu štátneho príslušníka tretej krajiny. Národné vízum určené na účel zamestnania obsahuje údaje:

 • kód zamestnania ISCO podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktoré bude národné vízum využité,
 • názov zamestnávateľa, u ktorého bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie,
 • identifikačné číslo zamestnávateľa, u ktorého bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie,
 • údaj, že národné vízum bolo vydané na účel hľadania si zamestnania, ak je vydané v zmysle Nariadenia vlády SR č. 521/2021.

Národné vízum sa udeľuje na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok a nie je ho možné opätovne udeliť.

Štátny príslušník tretej krajiny počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.

    B. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/2023 Z. z. o záujme SR udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania s účinnosťou od 6.4.2023

V roku 2023 sa udelí národné vízum občanom Bieloruskej republiky, Srbskej republiky, Severomacedónskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Arménskej republiky, Moldavskej republiky, Ukrajiny, Kirgizskej republiky, Kazachstanu, Azerbajdžanu, Turkmenistanu, Tadžikistanu alebo Uzbekistanu, ktorí budú zamestnaní v profesiách podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní ISCO

 • 8331001 - vodič autobusu, spolu v počte najviac 150 národných víz
 • 8332006 - vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná doprava) a 8332007 - vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna doprava), spolu v počte najviac 5 000 národných víz

Národné vízum je možné udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov alebo nemá podanú žiadosť o prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov. Ako doklad preukazujúci účel pobytu sa ustanovila pracovnú zmluva a zároveň príslušné oprávnenie viesť motorové vozidlo. 

Národné vízum možno udeliť na výkon horeuvedených zamestnaní u zamestnávateľa:

 1. ktorý je dopravcom usadeným na území Slovenskej republiky najmenej desať rokov,
 2. ktorý v období desiatich rokov pred predložením návrhu zoznamu štátnych príslušníkov tretej krajiny nemal personálne alebo majetkové prepojenie na fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, alebo personálne alebo majetkové prepojenie na právnickú osobu usadenú mimo územia Slovenskej republiky,
 3. ktorý nie je v konkurze, likvidácii alebo reštrukturalizácii,
 4. ktorý má ku dňu predloženia návrhu zoznamu štátnych príslušníkov tretej krajiny  splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu a má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 5. ktorému nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred predložením návrhu zoznamu štátnych príslušníkov tretej krajiny.

Zamestnávateľ predkladá návrh zoznamu štátnych príslušníkov tretej krajiny Ministerstvu dopravy Slovenskej republiky elektronicky prostredníctvom ústredného portálu. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky po preverení splnenia horeuvedených podmienok predkladá zoznam štátnych príslušníkov tretej krajiny, s ktorým vyjadruje súhlas, Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Zoznam štátnych príslušníkov tretej krajiny obsahuje tieto údaje o štátnom príslušníkovi tretej krajiny:

 1. meno a priezvisko,
 2. dátum narodenia,
 3. druh a číslo platného cestovného dokladu,
 4. číslo vodičského oprávnenia, na základe ktorého je oprávnený vykonávať uvedené zamestnanie,
 5. kód zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktoré bude národné vízum udelené, a názov a identifikačné číslo zamestnávateľa, u ktorého bude vykonávať zamestnanie,
 6. identifikácia zastupiteľského úradu alebo oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru, na ktorom bude podaná žiadosť o udelenie národného víza.

 

     C. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum (aktualizované nariadením vlády 471/2022 Z. z. účinným od 1.1.2023) podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú absolventmi

 1. vysokoškolského štúdia druhého stupňa vysokej školy v Slovenskej republike alebo v Českej republike,
 2. vysokoškolského štúdia vysokej školy uvedenej v prílohe č. 1 alebo ekvivalentného vzdelania podľa európskeho kvalifikačného rámca z výskumnej inštitúcie uvedenej v prílohe č. 1 Nariadenia vlády č. 521/2021,
 3. vysokoškolského štúdia druhého alebo tretieho stupňa vysokej školy a budú zamestnaní u zamestnávateľa v Slovenskej republike v zamestnaniach uvedených prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR č. 521/2021.

Udeliť národné vízum je možné štátnemu príslušníkovi tretej krajiny

 • podľa písm. a) a b), ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt podľa § 23 alebo § 24 zákona o pobyte cudzincov, alebo
 • podľa písm. c), ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov.

Národné vízum sa  v zmysle nariadenia vlády SR č. 521/2021 udeľuje na účel

 1. hľadania si zamestnania na obdobie 90 dní,
 2. zamestnania na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok.

Národné víza je možné udeliť spolu v počte najviac 3 000 národných víz. Do počtu národných víz sa nezapočítava národné vízum udelené na účel zamestnania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak mu pred udelením národného víza na účel zamestnania bolo udelené vízum na účel hľadania si zamestnania.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené národné vízum v zmysle horeuvedených nariadení vlády SR zamestnávať podľa § 23a ods. 1 písm. ag) tretieho bodu zákona o službách zamestnanosti. Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnému podľa miesta výkonu práce, do 7 pracovných dní začiatok a skončenie zamestnania na formulári informačná karta (Príloha č. 9a - vznik [ DOCX], Príloha č. 9b - skončenie [ DOCX]). K uvedenému formuláru priloží kópiu udeleného víza a pracovnej zmluvy.

Platnosť parametrov a podmienok stanovených v uvedených nariadeniach je na obdobie roka 2023 s možnosťou aktualizácie pre nasledujúci rok z dôvodu potreby zohľadnenia aktuálnej situácie na trhu práce v SR, resp. jeho aktualizácie po vyčerpaní kvóty na udelenie národných víz.

  

Dátum vytvorenia stránky: 01.04.2022
Dátum aktualizácie: 12.04.2023

Tlačiť