Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národné víza – zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v záujme SR

 1. Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z., č. 90/2024 Z. z., č. 92/2024 Z. z., ktorými sa dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 zo dňa  27. septembra 2023 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu s účinnosťou od vyhlásenia jednotlivých predpisov.
 2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2022 Z. z. z 20.7.2022 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej krajiny a ich rodinným príslušníkom na účely zamestnania s účinnosťou od 23.7.2022

 3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. z 14.12.2021 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania a hľadania si zamestnania (aktualizované nariadením vlády 471/2022 Z. z. účinným od 1.1.2023 a 371/2023 Z. z. účinným od 1.10.2023)

 4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 34/2024 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín účinné od 6.3.2024, ktorým sa mení nariadenie č. 113/2023 Z. z. zo dňa 28.3.2023, ktoré nahrádza a ruší nariadenie č. 520/2021 Z. z. zo dňa 8.12.2021

  

Všeobecné informácie

Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o udelenie národného víza na úradnom tlačive na miestne príslušnom zastupiteľskom úrade SR, alebo ak sa oprávnene zdržiava na území SR a vízum má byť udelené v záujme SR môže žiadať aj na Ministerstve vnútra SR. Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu pri podávaní žiadosti o národné vízum je pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania.

Národné vízum sa udeľuje vo forme vízovej nálepky do pasu štátneho príslušníka tretej krajiny. Národné vízum určené na účel zamestnania vo všeobecnosti obsahuje údaje:

 • kód zamestnania ISCO podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktoré bude národné vízum využité,
 • názov zamestnávateľa, u ktorého bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie
 • identifikačné číslo zamestnávateľa, u ktorého bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie
 • údaj, že národné vízum bolo vydané na účel hľadania si zamestnania, ak je vydané v zmysle Nariadenia vlády SR č. 521/2021

Národné vízum sa udeľuje na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok a nie je ho možné opätovne udeliť, okrem víz pre relokovaných zamestnancov.

Štátny príslušník tretej krajiny počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.

A. Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z., č. 90/2024 Z. z., č. 92/2024 Z. z., ktorými sa dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 zo dňa septembra 2023 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu s účinnosťou od vyhlásenia jednotlivých predpisov.

UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV – ZAMESTNÁVATEĽOV NA ZMENU FORMULÁRU PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O NÁRODNÉ VÍZA!!!

Počnúc dňom 29.05.2024 bol zverejnený nový formulár „Zoznam žiadateľov o národné víza - priemysel“ [ XLSX] (Nariadenie vlády SR č. 383/2023 Z. z. v znení neskorších predpisov). K úprave sa pristúpilo z dôvodu, že zasielané zoznamy sú čoraz viacej zasielané žiadateľmi – zamestnávateľmi v takých formátoch, s ktorými nie je možné ďalej pracovať, či už na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny, zastupiteľských úradoch MZVaEZ SR alebo MV SR, alebo sú používané staré formuláre z minulého roka, pričom boli už viackrát aktualizované, čo niektorí žiadatelia nezaznamenali.

Preto si dovoľujeme požiadať Vás, aby ste počnúc dňom 01.06.2024 posielali žiadosti na novom formáte tabuľky a striktne dodržiavali pokyny uvedené na prvom hárku tejto tabuľky!

Pristúpili sme k tomuto kroku z dôvodu, že žiadostí je veľa a nie je časový priestor na to, aby sme pri spracovávaní žiadostí prepracovávali zoznamy do formátu, s ktorým je možné ďalej pracovať.

Preto Vás žiadame o maximálnu súčinnosť v tejto veci!!! Zoznamy v starých formulároch doručené od 01.06.2024 nebudú akceptované!!!

Dňom 09.05.2024 platí Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. zo dňa 27.septembra 2023 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu (ďalej len „nariadenie“), v znení všetkých troch noviel (č. 35/2024 Z. z. , č. 90/2024 Z. z., č. 92/2024 Z. z.).

  Odo dňa 9.5.2024 zamestnávatelia predkladajú zoznam príslušníkov tretích krajín, pre ktorých žiadajú o udelenie národného víza podľa § 15 odst.1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov (ďalej len „národné vízum“) Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“), ktorí sú občanmi:

  Arménskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Filipínskej republiky, Gruzínska, Indickej republiky, Indonézskej republiky, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Moldavskej republiky, Nepálskej federatívnej demokratickej republiky, Severomacedónskej republiky, Srbskej republiky, Tadžickej republiky, Turkménska, Ukrajiny, Uzbeckej republiky, 

  a  ktorí  budú zamestnaní v profesií podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní :

  1. 2132001 – špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm,
  2. 2132002 – špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik,
  3. 5120000 – kuchár (okrem šéfkuchára),
  4. 5131001 – čašník, servírka,
  5. 5153003 – údržbár,
  6. 6121001 – chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz,
  7. 6121002 – chovateľ ošípaných,
  8. 6121003 – dojič kráv, oviec a kôz,
  9. 6121999 – chovateľ hospodárskych zvierat inde neuvedený,
  10. 6210001 – pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve, pilčík,
  11. 7112002 – murár,
  12. 7114001 – železiar v stavebníctve,
  13. 7115001 – tesár,
  14. 7212002 – zvárač kovov,
  15. 7223001 – nastavovač CNC strojov,
  16. 7223003 – obrábač kovov,
  17. 7411001 – stavebný a prevádzkový elektrikár,
  18. 7511001 – porážač, vykosťovač,
  19. 7511002 – mäsiar, údenár,
  20. 7511005 – spracovateľ hydiny,
  21. 7511999 – spracovateľ mäsa a rýb a podobný výrobca inde neuvedený,
  22. 7512001 – pekár,
  23. 7512002 – cukrár,
  24. 7513001 – spracovateľ mlieka,
  25. 7513002 – výrobca syra a bryndze,
  26. 7513003 – výrobca masla,
  27. 7513004 – výrobca ostatných výrobkov z mlieka (okrem syra, bryndze a masla),
  28. 7514001 – spracovateľ ovocia a zeleniny,
  29. 7514002 – spracovateľ obilia (mlynár),
  30. 7523000 – nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja,
  31. 8121999 – operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený,
  32. 8141000 – operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy,
  33. 8160001 – operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb,
  34. 8211000 – montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe,
  35. 8212002 – montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení,
  36. 8219003 – montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe,
  37. 8341002 – traktorista (poľnohospodárstvo),
  38. 8342001 – operátor stavebných strojov,
  39. 8344000 – operátor vysokozdvižného vozíka,
  40. 9112000 – upratovačka,
  41. 9112001 – chyžná,
  42. 9211000 – pomocný pracovník v rastlinnej výrobe,
  43. 9212000 – pomocný pracovník v živočíšnej výrobe,
  44. 9329005 – pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe,
  45. 9329001 – pomocný pracovník v potravinárskej výrobe, alebo
  46. 9412000 – pomocník v kuchyni

  Doklad o vzdelaní potrebný na výkon zamestnania alebo doklad o odbornej kvalifikácii potrebnej na výkon zamestnania – 46 profesií podľa kódov SK ISCO - § 3 nariadenia [ XLSX] 

  Upozornenie:

  V prípade, že žiadateľom je agentúra dočasného zamestnávania (ďalej len „ADZ“) ako zamestnávateľ, u ktorého má byť štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, musí byť usadená na území Slovenskej republiky najmenej tri roky od vydania právoplatného povolenia na vykonávanie činnosti ADZ. Čas, kedy mal zamestnávateľ prerušenú činnosť ADZ sa do obdobia troch rokov nezapočítava!!!

  Ak je žiadateľom o národné víza ADZ, je potrebné zaslať ústrediu vyplnené tlačivo „Súhlas užívateľského zamestnávateľa s dočasným pridelením štátnych príslušníkov tretích krajín uvedených v návrhu zoznamu“ [ DOCX], ktorého súčasťou je uvedený zoznam štátnych príslušníkov tretích krajín, pre ktorých žiadajú o udelenie národného víza.

  Zoznam štátnych príslušníkov tretích krajín sa predkladá v rozsahu údajov, ktoré sú uvedené v prílohe [ XLSX]. V prípade, že v jednej žiadosti sú žiadatelia z viacerých krajín, odporúčame zoradiť ich podľa krajín. Návrh zoznamu sa predkladá  elektronicky, prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk do elektronickej schránky ústredia ako všeobecné elektronické podanie, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Postup krokov na vyplnenie zoznamu žiadateľov a elektronické zaslanie. [ DOCX]

  Oprávneným zamestnávateľom na podanie návrhu zoznamu je zamestnávateľ, ktorý:

  1. je usadený na území Slovenskej republiky najmenej tri roky,
  2. ktorému nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred predložením návrhu zoznamu podľa § 2 ods. 1,
  3. ktorý má ku dňu predloženia návrhu zoznamu podľa § 2 ods. 1 splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu a má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  4. užívateľský zamestnávateľ musí spĺňať taktiež podmienky podľa písmena § 1 písm. c) tohto nariadenia, ak ide o dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny.

  Upozornenie:

  Sprostredkovateľ za úhradu a ani personálna agentúra sa nepovažujú za oprávnený typ zamestnávateľa na účely tohto nariadenia.

  Ústredie následne preveruje splnenie podmienok oprávnenosti žiadateľa.

  Udelenie národného víza podľa tohto nariadenia vlády je v záujme Slovenskej republiky do 31. decembra 2024.

    

  B. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2022 Z. z. z 20.7.2022 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej krajiny a ich rodinným príslušníkom na účely zamestnania s účinnosťou od 23.7.2022

  Prijatie tejto právnej úpravy plní dôležitú funkciu pre podporu investícií, podporu lákania talentov zo zahraničia a tiež podporu tvorby vysokokvalifikovaných pracovných miest aj pre slovenských zamestnancov najmä, avšak nielen, v oblasti IT. Právnou úpravou sa navrhuje umožniť udelenie národného víza na účel zamestnania z dôvodu záujmu Slovenskej republiky štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí

  1. na základe presunu z podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby zriadenej mimo územia Slovenskej republiky budú zamestnaní u zamestnávateľa, ktorý je podnikom rovnakej zahraničnej osoby alebo organizačnou zložkou podniku rovnakej zahraničnej osoby zriadenou na území Slovenskej republiky a ktorí budú vykonávať funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment (ďalej len „relokovaný zamestnanec“),
  2. sú rodinnými príslušníkmi relokovaného zamestnanca.

  Národné vízum relokovanému zamestnancovi možno udeliť, ak bude zamestnaný v pracovnom pomere a dohodnutá mzda dosiahne najmenej dvojnásobok priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom relokovaný zamestnanec žiada o udelenie národného víza.

  Národné vízum sa udeľuje:

  1. na čas trvania zamestnania najviac na jeden rok, ak ide o relokovaného zamestnanca,
  2. na čas trvania národného víza relokovaného zamestnanca, ktorý je jeho rodinným príslušníkom, ak ide o rodinného príslušníka relokovaného zamestnanca.

  Národné vízum relokovaným zamestnancom a ich rodinným príslušníkom je možné udeliť opakovane.

  Relokovaný zamestnanec počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.

  Rodinný príslušník relokovaného zamestnanca môže počas trvania platnosti udeleného národného víza študovať alebo byť zamestnaný.

  Národné vízum možno udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je uvedený v zozname relokovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorý predkladá Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvu vnútra SR Ministerstvo hospodárstva SR po predchádzajúcom súhlase Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

  Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu na účely § 17 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov je

  1. pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania, ak ide o relokovaného zamestnanca,
  2. matričný doklad preukazujúci príbuzenský vzťah s relokovaným zamestnancom, ak ide o rodinného príslušníka relokovaného zamestnanca.

  Národné vízum, ak ide o národné vízum udelené relokovanému zamestnancovi, obsahuje

  • kód zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktoré bude národné vízum využité,
  • názov a identifikačné číslo zamestnávateľa, u ktorého bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie

   

  C. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum (aktualizované nariadením vlády 471/2022 Z. z. účinným od 1.1.2023 a 371/2023 Z. z. účinným od 1.10.2023) podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú absolventmi

  1. vysokoškolského štúdia druhého stupňa vysokej školy v Slovenskej republike alebo v Českej republike,
  2. vysokoškolského štúdia vysokej školy uvedenej v prílohe č. 1 alebo ekvivalentného vzdelania podľa európskeho kvalifikačného rámca z výskumnej inštitúcie uvedenej v prílohe č. 1,
  3. vysokoškolského štúdia študijného programu vysokej školy, ktorého štandardná dĺžka štúdia spolu s predchádzajúcim absolvovaním študijného programu je najmenej tri roky, a budú zamestnaní u zamestnávateľa v Slovenskej republike v zamestnaniach uvedených prílohe č. 2.

  Udeliť národné vízum je možné štátnemu príslušníkovi tretej krajiny

  • podľa písm. a) a b), ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt podľa § 23 alebo § 24 zákona o pobyte cudzincov, alebo
  • podľa písm. c), ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov.

  Národné vízum sa  v zmysle nariadenia vlády SR č. 521/2021 udeľuje na účel

  1. hľadania si zamestnania na obdobie 90 dní,
  2. zamestnania na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok.

  Národné víza je možné udeliť spolu v počte najviac 3 000 národných víz. Do počtu národných víz sa nezapočítava národné vízum udelené na účel zamestnania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak mu pred udelením národného víza na účel zamestnania bolo udelené vízum na účel hľadania si zamestnania.

    

  D. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 34/2024 Z. z. o záujme SR udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania s účinnosťou od 6.3.2024

  V roku 2024 sa udelí národné vízum na účel zamestnania občanom Arménskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Filipínskej republiky, Gruzínska, Indickej republiky, Indonézskej republiky, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Moldavskej republiky, Nepálskej federatívnej demokratickej republiky, Severomacedónskej republiky, Srbskej republiky, Tadžickej republiky, Turkménska, Ukrajiny alebo Uzbeckej republiky, ktorí budú zamestnaní v profesiách podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní ISCO

  • 8331001 - vodič autobusu, spolu v počte najviac 2 000 národných víz
  • 8332006 - vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná doprava) a 8332007 - vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna doprava), spolu v počte najviac 5 000 národných víz

  Národné vízum je možné udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov alebo nemá podanú žiadosť o prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov. Ako doklad preukazujúci účel pobytu sa ustanovila pracovnú zmluva a zároveň príslušné oprávnenie viesť motorové vozidlo.

  Národné vízum možno udeliť na výkon horeuvedených zamestnaní u zamestnávateľa,

  1. ktorý je dopravcom usadeným na území Slovenskej republiky najmenej desať rokov,
  2. ktorý v období desiatich rokov pred predložením návrhu zoznamu štátnych príslušníkov tretej krajiny nemal personálne alebo majetkové prepojenie na fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, alebo personálne alebo majetkové prepojenie na právnickú osobu usadenú mimo územia Slovenskej republiky,
  3. ktorý nie je v konkurze, likvidácii alebo reštrukturalizácii,
  4. ktorý má ku dňu predloženia návrhu zoznamu štátnych príslušníkov tretej krajiny  splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu a má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  5. ktorému nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred predložením návrhu zoznamu štátnych príslušníkov tretej krajiny.

  Zamestnávateľ predkladá návrh zoznamu štátnych príslušníkov tretej krajiny Ministerstvu dopravy Slovenskej republiky elektronicky prostredníctvom ústredného portálu. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky po preverení splnenia horeuvedených podmienok predkladá zoznam štátnych príslušníkov tretej krajiny, s ktorým vyjadruje súhlas, Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

  Zoznam štátnych príslušníkov tretej krajiny obsahuje tieto údaje o štátnom príslušníkovi tretej krajiny:

  1. meno a priezvisko,
  2. dátum narodenia,
  3. druh a číslo platného cestovného dokladu,
  4. číslo vodičského oprávnenia, na základe ktorého je oprávnený vykonávať uvedené zamestnanie,
  5. kód zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktoré bude národné vízum udelené, a názov a identifikačné číslo zamestnávateľa, u ktorého bude vykonávať zamestnanie,
  6. identifikácia zastupiteľského úradu alebo oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru, na ktorom bude podaná žiadosť o udelenie národného víza.

    

  Povinnosti zamestnávateľa

  Zamestnávateľ je povinný vyžiadať si od štátneho príslušníka tretej krajiny pred jeho prijatím do zamestnania platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ je povinný uchovávať kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt počas trvania zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny.

  Zamestnávateľ môže štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené národné vízum v zmysle horeuvedených nariadení vlády SR  zamestnávať podľa § 23a ods. 1 písm. ag) tretieho bodu zákona o službách zamestnanosti. Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnému podľa miesta výkonu práce, do 7 pracovných dní začiatok a skončenie zamestnania na formulári informačná karta. K uvedenému formuláru priloží kópiu udeleného víza a pracovnej zmluvy.

  Platnosť parametrov a podmienok stanovených v uvedených nariadeniach je na obdobie roka 2024 s možnosťou aktualizácie pre nasledujúci rok z dôvodu potreby zohľadnenia aktuálnej situácie na trhu práce v SR, resp. jeho aktualizácie po vyčerpaní kvóty na udelenie národných víz.   

  Dátum vytvorenia stránky: 01.04.2022
  Dátum aktualizácie: 13.06.2024

  Tlačiť