Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Sektorový operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE

zip
sop lz
[zip,1.1 MB]

logo_ESF

 Sektorový operačný program Ľudské zdroje svojím obsahom napĺňal hlavne oblasti politiky zameranej na rast zamestnanosti a sociálny rozvoj, ktoré stanovila vláda SR. Bol určený pre tie znevýhodnené regióny, ktorých HDP bolo nižšie ako 75% priemeru HDP členských štátov Európskej únie, to znamená Košický, Prešovský, Žilinský, Banskobystrický, Nitriansky, Trenčiansky, Trnavský kraj.

Priority SOP ĽZ:

1.Rozvoj aktívnej politiky trhu práce

2. Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce

3. Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce 

Dátum vytvorenia stránky: 11.12.2009
Dátum aktualizácie: 30.03.2010

Tlačiť