Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Zamestnávanie cudzincov

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

 

viac

 

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

 

viac

 

Zamestnávanie občanov EÚ/EHP od 1.1.2019

 

viac

 

ZAMESTNÁVANIE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN S MIESTOM VÝKONU PRÁCE NA ÚZEMÍ SR od 1.1.2019

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

  1. je držiteľom modrej karty Európskej únie
  2. má udelený prechodný pobyt na  účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
  3. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania
  4. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
  5. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie
  6. spĺňa podmienky podľa § 23a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – nevyžaduje sa potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie

Štátny príslušník tretej krajiny podľa písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere!

 

viac

 

1. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta - (ďalej len „VPM“) – v prípade písmena b)

Dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ je možné iba v prípade, ak vykonávané zamestnanie bude z aktuálneho zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v príslušnom okrese v čase podania žiadosti o prechodný pobyt resp. obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania.

 

viac

 

2. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu (k žiadosti o modrú kartu) - v prípade písmena a)

 

viac

 

3. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie - v prípade písmen c), d) a e)

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny v rámci vnútropodnikového presunu alebo na účel sezónneho zamestnania v trvaní do 90 dní

 

viac

 

4. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje - v prípade písmena f) - od 1.1.2020

 

viac

 

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s nedostatkom pracovnej sily

 

viac

 

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny na účel sezónneho zamestnania alebo v rámci vnútropodnikového presunu

 

viac

 

 

Pracovná dovolenka

 

viac

 

Zmena v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov USA od 1.1.2016

 

viac

 

Tlačiť