Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

1. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM bude najviac využívanou formou prístupu na pracovný trh SR. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa chce zamestnať na území SR a nebude spadať ani pod jeden z bodov 2, 3, 4, musí požiadať o prechodný pobyt na účel zamestnania a postupuje v zmysle tohto bodu.

Štátny príslušník tretej krajiny nebude žiadať o povolenie na zamestnanie, ale len o prechodný pobyt na účel zamestnania, pričom sa bude prihliadať na situáciu na trhu práce a možnosť obsadenia VPM uchádzačom o zamestnanie. Prechodný pobyt na účel zamestnania sa udelí na obdobie najviac 2 rokov. Prechodný pobyt udelený štátnemu príslušníkovi tretej krajiny sa môže predĺžiť a to podaním žiadosti o obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania, pričom sa prihliada na situáciu na trhu práce a opakuje sa nižšie popísaný postup.

Postup zamestnávateľa

Zamestnávateľ, ktorý má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, musí najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o pobyt za účelom zamestnania nahlásiť VPM na úrade práce príslušnom podľa miesta výkonu práce. VPM oznámi úradu práce osobne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou alebo cez stránku http://www.istp.sk/. Zamestnávateľ pri nahlasovanom VPM musí zaznačiť, že má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny. Ak sa po uplynutí 20 pracovných dní od nahlásenia VPM nepodarilo miesto obsadiť uchádzačom o zamestnanie, môže zamestnávateľ vydať prislub na zamestnanie (Príloha č.7) alebo uzatvoriť pracovnú zmluvu.

Ak zamestnávateľ stanoví pri nahlásenom VPM, na ktoré plánuje prijať štátneho príslušníka tretej krajiny, podmienku ovládania cudzieho jazyka, úrad práce nie je povinný pri výbere uchádzačov o zamestnanie zohľadniť túto podmienku, okrem profesií, kde je na výkon zamestnania znalosť jazyka nevyhnutná a okrem úradných jazykov používaných v členských štátoch EU. V prípade pracovných pozícií, na ktoré sú potrební zamestnanci s vyššou odbornou kvalifikáciou, je zamestnávateľom stanovená podmienka ovládania cudzieho jazyka úradom akceptovateľná.

Na nahlásenom pracovnom mieste musí zamestnávateľ zaznačiť v príslušnom odseku, že má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny.

Horeuvedený postup neplatí v prípade zamestnania s nedostatkom pracovnej sily za uplynulý kalendárny rok podľa § 12 písm. ai) zákona o službách zamestnanosti.

Zamestnávateľ, ktorý prijme do pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny ktorého bol udelený prechodný pobyt na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, je povinný v zmysle §23b zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti do 7 pracovných dní oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nástup/ukončenie alebo nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania (oznámenie zamestnávateľa). K oznámeniu doloží kópiu pracovnej zmluvy.

.

Postup štátneho príslušníka tretej krajiny

Štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, pripadne na príslušnom útvare PZ, najskôr po uplynutí 20 pracovných dní odo dňa nahlásenia VPM na ktoré chce nastúpiť. K žiadosti o pobyt doloží okrem iného:

  • pracovnú zmluvu alebo prísľub na zamestnanie (akceptuje sa len uvedený formát prísľubu na zamestnanie),
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Ak je na nahlásené pracovné miesto kladená požiadavka na odbornú spôsobilosť je potrebné preukázať aj príslušnú odbornú spôsobilosť doložením príslušných dokumentov.

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 90 dní. Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny vydá spolu s dokladom o pobyte aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“, v ktorom uvedie názov, adresu a identifikačné číslo zamestnávateľa, miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a obdobie výkonu práce. Ak štátny príslušník tretej krajiny nebude vykonávať zamestnanie v zmysle týchto údajov bude sa to považovať za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a povolenie na pobyt sa mu môže zrušiť.

V prípade plánovanej zmeny zamestnávateľa musí byť VPM nahlásené úradu práce najmenej 20 pracovných dní pred podaním oznámenia štátneho príslušníka tretej krajiny príslušnému policajnému útvaru o tejto zmene, pričom sa bude prihliadať na situáciu na trhu práce a možnosť obsadenia VPM uchádzačom o zamestnanie. Policajný útvar môže po splnení podmienok uvedených v § 73 ods. 17 zákona o pobyte cudzincov vydať nový doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“.

 

Zmena údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“

Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, doklad o pobyte na ktorom uvedie prechodný pobyt na účel zamestnania. Policajný útvar okrem dokladu o pobyte – prechodný pobyt na účel zamestnania, vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“ v ktorom uvedie názov, adresu a identifikačné číslo zamestnávateľa, miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a obdobie výkonu práce. V prípade, ak dôjde k zmene údajov na uvedenom doklade je štátny príslušník tretej krajiny povinný informovať policajný útvar o tejto zmene do 5 pracovných dní.

Povinnosti zamestnávateľa

Zmena zamestnávateľa (zmena identifikačného čísla zamestnávateľa) na dokumente  „Dodatočné údaje o zamestnaní“ je možná iba v prípade, ak je  voľné pracovné miesto nového zamestnávateľa nahlásené na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny aspoň 20 pracovných dní pred informovaním policajného útvaru o zmene údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“.

Nahlásenie voľného pracovného miesta v uvedenej lehote sa vyžaduje aj v nasledovných prípadoch zmeny údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“:

  • miesto výkonu práce sa presúva/dopĺňa do iného okresu
  • zmena druhu vykonávanej práce
  • obdobie výkonu práce sa predlžuje

Na nahlásenom pracovnom mieste musí zamestnávateľ zaznačiť v príslušnom odseku, že má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny.Služby zamestnanosti

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie