Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zamestnávanie občanov EÚ/EHP

Od 9.5.2022 sa zavádza elektronická služba podania informačnej karty prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Z uvedeného dôvodu sa mení aj formát predpísaných formulárov - informačné karty a potvrdzovanie ich prijatia.

Zamestnávateľ so sídlom na území SR, ktorý príjme do zamestnania občana EÚ, alebo tuzemská fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu so zahraničnou právnickou osobou alebo so zahraničnou fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa vykonávať prácu na území Slovenskej republiky (ďalej ako „informujúca organizácia“), je povinný podľa § 23b ods. 6 zákona o službách zamestnanosti informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vzniku pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslaní na výkon práce na uvedenom formulári (Príloha č. 8a) [ DOCX] s označeným vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce, ktorý predloží úradu:

        

- elektronickou službou prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk, alebo

- listinne (Príloha č. 8a) [ DOCX] podaním vyplneného formulára na podateľni príslušného úradu práce alebo zaslaním poštou

najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu takéhoto pracovníka do zamestnania.

      

Úrad po prijatí formulára a skontrolovaní kompletnosti zašle do elektronickej schránky zamestnávateľa dokument „Potvrdenie o prijatí informačnej karty“, ktorý bude zamestnávateľ evidovať ako doklad pre kontrolné účely úradu alebo inšpekcie práce.

Prijatím formulára informačnej karty úrad nepotvrdzuje správnosť vyplnených údajov a nepotvrdzuje, že zamestnávateľ resp. informujúca organizácia splnila podmienky podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sa rozumie úrad, v ktorého územnom obvode bude občan EÚ zamestnaný alebo bude realizovať výkon práce na základe vyslania (t.j. rozhodujúce je miesto výkonu zamestnania/práce nie sídlo zamestnávateľa). Za každé a práve aktuálne miesto výkonu práce, bude podaný tento formulár informačnej karty na príslušnom úrade podľa miesta výkonu práce.

Zamestnávateľ so sídlom na území SR, u ktorého bolo ukončené zamestnanie občana EÚ, alebo tuzemská fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu so zahraničnou právnickou osobou alebo so zahraničnou fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa vykonávať prácu na území Slovenskej republiky (ďalej ako „informujúca organizácia“), je povinný podľa § 23b ods. 6 zákona o službách zamestnanosti informovať úrad o skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce na formulári (Príloha č. 8b) [ DOCX] s označeným skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce, ktorý predloží úradu:

 

- elektronickou službou prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk, alebo

- listinne (Príloha č. 8b) [ DOCX] podaním vyplneného formulára na podateľni príslušného úradu práce alebo zaslaním poštou

 najneskôr do siedmich pracovných dní od skončenia zamestnania alebo výkonu práce.

       

Úrad po prijatí formulára a skontrolovaní kompletnosti zašle do elektronickej schránky zamestnávateľa dokument „Potvrdenie o prijatí informačnej karty“, ktorý bude zamestnávateľ evidovať ako doklad pre kontrolné účely úradu alebo inšpekcie práce.

 

UPOZORNENIE

Od 25.03.2024 budú na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk nasadené nové elektronické formuláre informačných kariet, ktoré sú upravené v jednotnom dizajn manuáli elektronických služieb verejnej správy.

Po vyhľadaní konkrétnej služby:

  • Zasielanie Informačnej karty o vzniku pracovnoprávneho vzťahu občana EÚ,
  • Zasielanie Informačnej karty o začiatku vyslania na výkon práce občana EÚ,
  • Zasielanie Informačnej karty o skončení pracovnoprávneho vzťahu občana EÚ alebo
  • Zasielanie Informačnej karty o skončení vyslania na výkon práce občana EÚ

bude potrebné zvoliť správneho poskytovateľa elektronickej službymiestne príslušný ÚPSVR, kde je miesto výkonu práce občana EÚ uvedeného v informačnej karte.

Pre použitie služby je potrebné sa prihlásiť s eID (občiansky preukaz s čipom), pred odoslaním informačnej karty sa  vyžaduje elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Manuály a videa k vypĺňaniu upravených elektronických formulárov informačných kariet  budú po ich nasadení na portáli slovensko.sk publikované na stránke https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/formulare-ziadosti/zamestnavanie-cudzincov-obcanov-eu.html

Aktuálne doteraz používané elektronické formuláre IK budú pre zamestnávateľov sprístupnené na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk do 22.03.2024! 

Dátum vytvorenia stránky: 26.02.2013
Dátum aktualizácie: 07.03.2024

Tlačiť