Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny počas mimoriadnej situácie

V zmysle nariadenia vlády SR č. 359/2023 Z. z. zo dňa 13.9.2023, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 15.9.2023 ruší mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ochorením COVID-19.

Naďalej je však platná mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Platnosti vydaných potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré sa predĺžili v zmysle prechodných ustanovení vyhlásených počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s COVID-19 sa ďalej predlžujú v zmysle zákonných ustanovení prijatých v súvislosti s vojnou na Ukrajine, do odvolania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s konfliktom na Ukrajine (t.j. ich platnosti nekončia 15.11.2023, ale platia aj po tomto dátume).

 

Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19 bola vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 vládou SR a platila od 12. marca 2020 a skončila sa 15.9.2023.

Mimoriadna situácia v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine bola vyhlásená uznesením vlády SR č. 142 z 26. februára 2022, platí od 26.2.2022.

 

Usmernenie k zamestnaniu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým uplynula platnosť prechodného pobytu na účel zamestnania v čase mimoriadnej situácie

Štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný

  • podľa § 21b zákona o službách zamestnanosti (potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta), ktorému v čase krízovej situácie uplynie prechodný pobyt na účel zamestnania alebo podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu a v čase krízovej situácie ešte nebol obnovený prechodný pobyt,
  • podľa § 22 zákona o službách zamestnanosti (povolenie na zamestnanie), ktorému v čase krízovej situácie uplynie prechodný pobyt na účel zamestnania, prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v ČŠ, alebo podal žiadosť o obnovenie uvedených pobytov a v čase krízovej situácie ešte nebol obnovený prechodný pobyt,

môže v období uvedenom v § 131i ods.1 alebo § 131k ods.1 zákona o pobyte cudzincov pracovať za podmienok:

  • bez potreby vydania nového potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta resp. udelenia nového povolenia na zamestnanie,
  • len u zamestnávateľa, u ktorého pracoval v čase udeleného prechodného pobytu a v pracovnej zmluve budú uzatvorené minimálne rovnaké podmienky ako doteraz (t.j. nedochádza k zmene miesta výkonu práce, profesie ani zamestnávateľa),
  • zamestnávateľ doložil úradu práce platnú pracovnú zmluvu.

 

Povinnosť zamestnávateľa

Zamestnávateľ písomne informuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o zamestnaní takýchto štátnych príslušníkoch tretích krajín do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania predložením kópie platnej pracovnej zmluvy.

V prípade zmeny miesta výkonu práce do iného okresu, zmeny zamestnávateľa alebo pracovnej pozície musia tieto zmeny prejsť povoľovacím procesom príslušného úradu práce tak ako to prebiehalo doposiaľ.

 

Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

V zmysle § 131k ods. 1 zákona o pobyte cudzincov

Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „mimoriadna situácia“), sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie. V súvislosti s predĺžením platnosti pobytu podľa predchádzajúcej vety vydá policajný útvar so súhlasom ministerstva vnútra na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny doklad o pobyte s platnosťou určenou konkrétnym dátumom, ak je to potrebné na vykonávanie účelu pobytu.

V zmysle § 72au ods. 1 zákona o službách zamestnanosti

Platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „mimoriadna situácia v súvislosti s konfliktom na Ukrajine“), sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta podľa § 21b ods. 8 písm. a) a povolenie na zamestnanie podľa § 22 ods. 9 písm. a).

V zmysle § 72au ods. 3 zákona o službách zamestnanosti zamestnávateľ môže počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. u) aj po uplynutí ôsmich týždňov na rovnakom pracovnom mieste až do skončenia konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

  

 

 

Zamestnanie štátnych príslušníkov tretích krajín a ich pobyt počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 boli riešené ustanoveniami:

  • 131i ods. 1 zákona o pobyte cudzincov

Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), alebo ktorého platnosť by skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie. (t.j. do 15.11.2023)

  • 72ao zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti

Platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do jedného mesiaca odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19(t.j. do 15.11.2023)

  

Dátum vytvorenia stránky: 21.04.2020
Dátum aktualizácie: 28.09.2023

Tlačiť