Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny počas mimoriadnej situácie

*

Zákonom č. 73/2020 Z. z. zo dňa 7. apríla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 sa novelizoval aj zákon č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov a rieši platnosť pobytov, ktoré by uplynuli počas krízovej situácie. Kým dôjde k zapracovaniu legislatívnych opatrení do zákona o službách zamestnanosti v súvislosti s prijatými  zmenami v zákone o pobyte cudzincov a z dôvodu riešenia možnosti zamestnania dotknutých štátnych príslušníkov tretích krajín počas krízovej situácie dávame nasledovné usmernenie:

*

Usmernenie k zamestnaniu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým uplynula platnosť prechodného pobytu na účel zamestnania v čase krízovej situácie

*

*V zmysle § 131i ods. 1 zákona o pobyte cudzincov

(1) Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), alebo ktorého platnosť by skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie

Štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný

  • podľa § 21b zákona o službách zamestnanosti (potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta), ktorému v čase krízovej situácie uplynie prechodný pobyt na účel zamestnania alebo podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu a v čase krízovej situácie ešte nebol obnovený prechodný pobyt,
  • podľa § 22 zákona o službách zamestnanosti (povolenie na zamestnanie), ktorému v čase krízovej situácie uplynie prechodný pobyt na účel zamestnania, prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v ČŠ, alebo podal žiadosť o obnovenie uvedených pobytov a v čase krízovej situácie ešte nebol obnovený prechodný pobyt,

môže v období uvedenom v § 131i ods. 1 zákona o pobyte cudzincov pracovať za podmienok:

  • bez potreby vydania nového potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta resp. udelenia nového povolenia na zamestnanie,
  • len u zamestnávateľa, u ktorého pracoval v čase udeleného prechodného pobytu a v pracovnej zmluve budú uzatvorené minimálne rovnaké podmienky ako doteraz (t.j. nedochádza k zmene miesta výkonu práce, profesie ani zamestnávateľa),
  • zamestnávateľ doložil úradu práce platnú pracovnú zmluvu.

Povinnosť zamestnávateľa

Zamestnávateľ písomne informuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o zamestnaní takýchto štátnych príslušníkoch tretích krajín do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania predložením kópie platnej pracovnej zmluvy.

V prípade zmeny miesta výkonu práce do iného okresu, zmeny zamestnávateľa alebo pracovnej pozície musia tieto zmeny prejsť povoľovacím procesom príslušného úradu práce tak ako to prebiehalo doposiaľ.

 

Uznesením vlády č. 366 z 10. júna 2020 vláda ukončila 13. júna 2020 núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky. Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 však trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

§72ao zákona č. 5/2004, ktorý sa novelizoval zákonom č. 127/2020 Z. z.

Platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do jedného mesiaca odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

V zmysle horeuvedených predpisov sa platnosť dotknutých potvrdení/povolení ukončením núdzového stavu ešte neskončí nakoľko naďalej trvá mimoriadna situácia. Platnosť sa skončí uplynutím 2 mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie.

  

Dátum vytvorenia stránky: 21.04.2020
Dátum aktualizácie: 30.08.2021

Tlačiť