Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zber štatistických údajov o osobách podporených v rámci projektu „Prvá pomoc“

V zmysle nariadenia EÚ, žiadame, aby zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi) poskytli do 31. marca 2021 štatistické údaje o všetkých zamestnancoch, ktorých uviedli v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Vzťahuje sa to aj na SZČO, ktoré nemajú uzatvorený pracovný pomer so žiadnou fyzickou osobou, uvádzajú tak štatistické údaje o sebe.

V štatistike sa uvádzajú nasledovné údaje o prijímateľoch pomoci:

  • sumárny počet podporených pracovných miest zamestnávateľov podľa pohlavia zamestnancov
  • vekovú štruktúru zamestnancov
  • vzdelanie
  • obdobie udržania podporeného pracovného miesta

Ide o formálne zisťovanie štatistických údajov o účastníkoch národného projektu „Prvá pomoc“ financovaného z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktoré je z nariadenia Európskej únie povinné pre prípravu monitorovacej správy k projektu. Nie je v záujme rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ani Európskej únie zisťovať akékoľvek osobné údaje zamestnancov.

Vyplnením krátkeho elektronického formulára sa výrazne znižuje administratívna náročnosť vykazovania údajov prostredníctvom „karty účastníka“.

Pred vyplnením formulára, odporúčame oboznámiť sa s inštrukciami pre zamestnávateľov alebo SZČO:

Inštrukcie pre zamestnávateľov (.pdf)

Inštrukcie pre SZČO (.pdf)

Elektronický formulár nájdete tu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2AMcLxk8qEie8A17LG54sFuDF1ljbqRIq5-JSMBopMtUOFhGV0dMNTUzVUZQQldPSzhUMUhCR1RUVy4u 

Dátum vytvorenia stránky: 08.01.2021
Dátum aktualizácie: 02.01.2023

Tlačiť