Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Ako plniť povinnosť oznamovať voľné pracovné miesta

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie“) si Vás dovoľuje informovať, že umožňuje spoluprácu s  pracovnými portálmi, prostredníctvom ktorých zverejňujú zamestnávatelia voľné pracovné miesta v prípadoch, kedy zamestnávatelia nemajú záujem spolupracovať s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) pri obsadzovaní voľných pracovných miest.

O akú spoluprácu ide?

V zmysle zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) v súlade s § 62, odst. 6 má zamestnávateľ povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v územnom obvode ktorého sa pracovné miesto nachádza. Túto povinnosť by bolo možné si plniť aj nahlásením voľných pracovných miest prostredníctvom pracovných portálov, ktoré uzatvoria s Ústredím  „Dohodu o vzájomnej spolupráci“ (ďalej len „dohoda“).

Cieľom dohody je umožniť plnenie zákonnej povinnosti oznamovať voľné pracovné miesta miestne príslušnému úradu prostredníctvom nahlásenia voľných pracovných miest pracovnému portálu.

Dohoda stanovuje podmienky a rozsah spolupráce medzi pracovným portálom a Ústredím o poskytovaní zoznamu voľných pracovných miest, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke pracovného portálu Ústredia. Ide o zoznam voľných pracovných miest, ktoré nahlásili  zamestnávatelia za účelom splnenia ich povinnosti podľa § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti. Zamestnávatelia splnomocnia pracovný portál na zasielanie zoznamu voľných pracovných miest a ich charakteristiky Ústrediu, čím sa bude považovať uvedená povinnosť určená zákonom o službách zamestnanosti za splnenú.

Čo treba urobiť, ak pracovný portál prejaví záujem o takúto spoluprácu?

Pracovný portál a zamestnávateľ sa dohodnú na prenesení povinnosti oznamovať voľné pracovné miesta miestne príslušnému úradu. Zamestnávateľ musí splnomocniť pracovný portál na plnenie tejto povinnosti.

Portál sa stane splnomocnencom, ktorý na základe splnomocnenia zo strany zamestnávateľa na poskytovanie údajov Ústrediu  o voľných pracovných miestach zamestnávateľa, bude zabezpečovať plnenie  oznamovacej povinnosti v zmysle § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti.  

Pracovný portál podpíše s Ústredím dohodu [ DOC].     

Pozor však, povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto a jeho  charakteristiku úradu, v územnom obvode ktorého sa pracovné miesto nachádza, bude môcť začať pracovný portál plniť odo dňa účinnosti dohody, a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Pracovný portál, ktorý preberie uvedenú povinnosť,  bude každý pracovný deň elektronicky cez technické rozhranie (API) v štruktúre, forme a spôsobom určeným Ústredím v prílohe č. 1 k dohode: Povinná štruktúra údajov o voľnom pracovnom mieste zasielať Ústrediu zoznam voľných pracovných miest.

 

V prípade otázok sa môže pracovný portál obrátiť na t.č. 02/204 44 807, 02/204 44 900 

Dátum vytvorenia stránky: 28.01.2022
Dátum aktualizácie: 02.01.2023

Tlačiť