Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIE PROJEKTU „PRVÁ POMOC“

Plagát "Prvá pomoc"

O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania príspevku  

poskytovaného v zmysle národného projektu „Prvá pomoc“ realizovaného v zmysle podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na základe uzatvorených dohôd o poskytnutí príspevku Vám oznamujeme, že príspevok sa poskytuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v zmysle národného projektu „Prvá pomoc“ realizovaného podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento príspevok sa skladá z príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, alebo z príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a príspevku z  Európskeho sociálneho fondu. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo ŠR a prostriedkami ESF je 15 % : 85 % v rámci územia Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo ŠR a prostriedkami ESF je 50 % : 50 % v rámci územia Bratislavského kraja.

Upozornenenie:

Poberateľ príspevku berie na vedomie, že príspevok je prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho sociálneho fondu. Na poskytnutie týchto prostriedkov, kontrolu týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ). Poberateľ príspevku súčasne berie na vedomie, že sa stáva súčasťou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov.

Účastník dohody je povinný označiť priestory pracoviska, kde pracujú osoby podporované v zmysle dohody o poskytnutí príspevku, plagátom vo formáte A3 (zverejnený na www.upsvr.gov.sk) informujúcimi o tom, že aktivity sa realizujú v rámci projektu a uskutočňujú sa vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu.

Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031ARV2 bola zverejnená na: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4908228&l=sk

OZNÁMENIE o zmene zdroja financovania príspevku   

Dátum vytvorenia stránky: 26.08.2020
Dátum aktualizácie: 02.01.2023

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie