Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Elektronizácia činnosti v rezorte MPSVR

Elektronizácia činnosti v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Projekty informatizácie a elektronizácie v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny neboli navzájom primerane koordinované. Po nástupe nového vedenia rezortu sa uskutočnilo hĺbkové prehodnotenie projektov informatizácie, pričom sa kládol dôraz na preskúmanie ich vzájomnej previazanosti a potenciálu vytvoriť zjednotený informačný systém rezortu zabezpečujúci kvalitatívny posun v poskytovaných službách verejnosti a zvýšení efektivity využitia ľudských zdrojov pracujúcich v rezorte.
Počas prehodnocovania sa preukázalo, že projekty boli koncipované ako viacmenej solitérne, bez potrebných previazaností a ambícíi vytvoriť zjednotený informačný systém rezortu.
Nakoľko súčasné vedenie rezortu považuje dôslednú a premyslenú elektronizáciu činností za nevyhnutný predpoklad pre klientsky orientované poskytovanie služieb všetkými pracoviskami úradov PSVaR i Sociálnej poisťovne, bolo uložené všetkým vedúcim pracovníkom rezortu dôsledne spolupracovať a koordinovať svoje aktivity na tomto poli.

Zároveň bolo rozhodnuté o potrebe koordinácie projektov elektronizácie činnosti štruktúry Ústredia a úradov PSVAR a ich napojenia na informačné systémy ďalších inštitúcií.

Elektronizácia činností štruktúry Ústredia a úradov PSVAR sa uskutočňuje cestou projektov RSD - riadenie sociálnych dávok - vrátane systému Manažérskeho informačného systému pre tvorbu štatistík a reportov a systému centrálnych čisleníkov pre UPSVaR, Centrálna registratúra (Document management system) - systém na komplexný manažment všetkých písomností (žiadostí, potvrdení, dokumentov, atď), projektu informačného systému na riadenie služieb zamestnanosti a projektu integrácie systémov a rozhraní. Celkový finančný objem koordinovaných projektov je viac ako 52 mil €.

Za účelom naplnenia tejto potreby uzatvorilo Ústredie PSVaR zmluvu s Ing. Vladimírom Karabom, ako expertom na budovanie informačných sietí, implementáciu a optimalizáciu informačných systémov s dlhoročnou praxou, ktorý sa stal vrcholovo zodpovedný najmä za tieto činnnosti:
koordinácia s jednotlivými dodávateľmi pri prípravných analytických činnostiach, koordinácia nasadzovania informačných systémov do pilotnej prevádzky, koordinácia vytvárania technických predpokladov na nasadzovanie informačných systémov do pilotnej prevádzky, koordinácia samotnej pilotnej prevádzky z hľadiska previazanosti všetkých informačných systémov, koordinácia implementácie poznatkov z pilotnej prevádzky do jednotlivých informačných systémov s dôrazom na ich previazanosť a vnútorne konzistentné fungovanie ako zjednoteného informačného systému úradov práce sociálnych vecí a rodiny pokrývajúcich komplexne agendu úradov a služby pre verejnosť. Koordinácia vytvárania technických predpokladov na nasadzovanie informačných systémov do rutinnej prevádzky a koordinácia samotného nasadenia všetkých informačných systémov na 128 pracovísk úradov a do 71 detských domovov. Po celoplošnom zavedení zjednoteného informačného systému koordinácia monitoringu jeho fungovania a riadenie optimalizácie systémov v rámci záruk dodávateľov. Priebežná koordinácia so Sociálnou poisťovňou s cieľom vytvorenia všetkých potrebných prepojení smerujúcich k úplnemu odbúraniu nadbytočnej byrokratickej záťaže občanov pri poskytovaní služieb v rámci rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Priebežná koordinácia s obdobnými projektami informatizácie a debyrokratizácie uskutočňovanými v iných rezortoch a inštitúciach (napr. rezorty školstva, vnútra, hospodárstva, Slovenská pošta a pod.)

Výsledkom nášho úsilia budú na klienta orientované služby rezortu práce sociálnych vecí a rodiny bez nadbytočnej byrokratickej záťaže pre občanov. 

Dátum vytvorenia stránky: 26.05.2011

Tlačiť