Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Nahlasovanie voľných pracovných miest a nahlasovanie voľných pracovných miest vhodných pre štátnych príslušníkov tretích krajín

V zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) v súlade s § 62, odst. 6 má zamestnávateľ povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), v územnom obvode ktorého sa pracovné miesto nachádza.

To sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom  portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe).

Zamestnávateľ môže takéto voľné pracovné miesto oznámiť na úrade osobne, telefonicky, poštou, elektronicky vyplnením tlačiva „nahláška voľných pracovných miest [ XLSX]“ alebo prostredníctvom zamestnancov úradov – agentov pre pracovné miesta.

Zamestnávateľ môže tiež voľné pracovné miesto oznámiť online prostredníctvom pracovného portálu Služby zamestnanosti www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.   

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie“) a úrady  budú akceptovať  plnenie tejto povinnosti aj vtedy, ak zamestnávateľ nahlási voľné pracovné miesto prostredníctvom pracovných portálov, s ktorým má Ústredie uzatvorenú Dohodu o vzájomnej spolupráci. Zamestnávateľ splnomocní pracovný portál na zasielanie zoznamu nahlásených voľných pracovných miest a ich charakteristiky Ústrediu v zmysle podmienok Dohody o vzájomnej spolupráci, čím prenesie povinnosť oznamovať voľné pracovné miesta v zmysle § 62, odst. 6 zákona o službách zamestnanosti na pracovný portál.

S účinnosťou od 1.2.2022 má Ústredie podpísané dohody o vzájomnej spolupráci s týmito portálmi:

TREXIMA Bratislava, spol. s.r.o. (www.istp.sk)

Zoznam, s.r.o. (kariera.sk)

O možnostiach využitia aj iných pracovných portálov bude Ústredie práce informovať postupne, ako bude s nimi nadväzovať spoluprácu.

POZOR

Ak zamestnávateľ nahlasuje voľné pracovné miesto, ktoré je vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny, toto pracovné miesto musí byť nahlásené úradu, v územnom obvode ktorého sa voľné pracovné miesto vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny nachádza. Môže to urobiť:

  1. osobne, telefonicky alebo poštou na príslušnom úrade,
  2. elektronicky vyplnením tlačiva „nahláška voľných pracovných miest [ XLSX]“, alebo
  3. prostredníctvom bezplatného portálu Služby zamestnanosti www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk 

Aby zamestnávateľ splnil povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny, musí si vybrať niektorý z vyššie uvedených spôsobov nahlásenia voľného pracovného miesta. 

Dátum vytvorenia stránky: 31.12.2018
Dátum aktualizácie: 02.01.2023

Tlačiť