Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Ako sa zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

Občan si môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie štandardne v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, t.j.:

 • osobne,
 • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo
 • odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana.

Počas mimoriadnej situácie si občan môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie aj:

 • elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu (§ 72al ods. 2 zákona o službách zamestnanosti) alebo

 • v listinnej podobe doručenej prostredníctvom poštovej zásielky (§ 72aq ods. 1 zákona o službách zamestnanosti).

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môže podať len občan, ktorý má ukončený pracovný pomer, samostatnú zárobkovú činnosť alebo štúdium, nie je dočasne práceneschopný (ďalej len „DPN“), atď. v zmysle § 34 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti.

V prípade, že občan si podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a je DPN, úrad vydá občanovi rozhodnutie o nezaradení do evidencie podľa ust. § 34 ods. 14   písm. c) zákona o službách zamestnanosti. Upozorňujeme, že v žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie občan prehlasuje že je/nie je DPN.

O zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže občan požiadať až po skončení zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti, sústavnej prípravy na povolanie či po skončení DPN, atď.  Ak si občan podá žiadosť o zaradenie do 10 kalendárnych dní po skončení zamestnania alebo po ukončení DPN, atď. (v zmysle § 34 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti) je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania, DPN, atď. Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania alebo DPN, atď. neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti. 

Postup občana pri podaní žiadosti:

 • občan si stiahne tlačivo žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141

 • vyplní si žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie  

 • na https://www.upsvr.gov.sk/ je zobrazená mapa Slovenska; klikom na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde má občan trvalý pobyt / obvyklý pobyt (obvyklý pobyt je miesto, kde sa občan zdržiava), sa občan dostane na web stránku príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  

 • po rozkliknutí stránky konkrétneho úradu občan v ľavej modrej časti nájde položku „Kontakty“ a tam si podľa rozdelenia vyberie meno príslušného zamestnanca oddelenia služieb pre občana resp. oddelenia sprostredkovania práce a jeho emailovú adresu  

 • ak si občan nevie priradiť príslušného zamestnanca na oddelení služieb pre občana resp. oddelení sprostredkovania práce, žiadosť môže zaslať aj na vedúceho oddelenia služieb pre občana resp. oddelenia sprostredkovania práce, resp. na vedúceho úseku príslušného pracoviska  

 • občan na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie emailom zasiela aj doklad o skončení pracovného pomeru (sken alebo fotokópiu) a doklad o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópiu)  

 • za deň podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa považuje deň zaslania žiadosti emailom; ak si občan podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10 kalendárnych dní po skončení zamestnania, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania. Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti

 • zamestnanec oddelenia služieb pre občana resp. oddelenia sprostredkovania práce úradu práce, sociálnych vecí a rodiny skontroluje doručenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a v prípade potreby bude občana kontaktovať telefonicky alebo emailom  

 • v súvislosti so zvýšeným množstvom e-mailovej komunikácie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny môže nastať situácia, že váš e-mail nebude úspešne doručený. Upozorňujeme vás, že maximálna veľkosť e-mailu spolu s prílohami je 15 MB. Ak dostanete e-mail o neúspešnom doručení (skontrolujte si vždy aj nevyžiadanú poštu), kontaktujte prosím úrad práce, sociálnych vecí a rodiny telefonicky

 • ak občan splní zákonné podmienky, zamestnanec vystaví oznámenie o zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a toto oznámenie doručí občanovi. 

Dátum vytvorenia stránky: 30.12.2022
Dátum aktualizácie: 02.01.2023

Tlačiť