Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Informácia o zmene poskytovania správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania

S účinnosťou od 1. januára 2016 dochádza k zmene spôsobu plnenia povinnosti agentúr dočasného zamestnávania (ďalej len „ADZ“) vyplývajúcej z § 31 ods.1 písm. f) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) poskytovať Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive, ktorého vzor určí ústredie.

Doterajší spôsob predkladania údajov prostredníctvom formulárov v písomnej forme zverejnených na webovej stránke: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nestatne-sluzby-zamestnanosti/agentury-docasneho-zamestnavania.html?page_id=13034 sa mení na elektronické predkladanie údajov prostredníctvom nového portálu informačného systému služieb zamestnanosti (ďalej len „ISSZ“). Elektronická správa o činnosti agentúry dočasného zamestnávania za rok 2016 sa bude prvýkrát zasielať v termíne do 31. marca 2017. Predloženie správy o činnosti iným, ako elektronickým spôsobom, sa bude považovať za nesplnenie povinnosti poskytovať ústrediu správu o činnosti.

Spôsob poskytovania správy o činnosti za rok 2015 ostáva bez zmeny. ADZ ju zasielajú ústrediu písomne, alebo emailom v termíne do 31. marca 2016, na tlačive zverejnenom na stránke : http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nestatne-sluzby-zamestnanosti/agentury-docasneho-zamestnavania.html?page_id=13034

 

Prístup do ISSZ Vám umožní na základe priebežného evidovania údajov o pracovných vzťahoch agentúrnych zamestnancov a dočasných prideleniach agentúrnych zamestnancov k užívateľským zamestnávateľom, automaticky vygenerovať správu o činnosti ADZ, ktorú je ADZ povinná poskytovať ústrediu podľa zákona o službách zamestnanosti.  

V rámci evidovania pracovných vzťahov agentúrnych zamestnancov prístup do ISSZ umožňuje používateľovi - oprávnenej osobe po zadaní základného identifikátora vyhľadať a automaticky doplniť údaje občana z databázy ISSZ, ak sa takýto občan nachádza v databáze ISSZ.

Pri evidovaní dočasných pridelení agentúrneho zamestnanca, po doplnení identifikátora - IČO podnikateľa a jeho názvu, vyhľadá a doplní ďalšie údaje užívateľského zamestnávateľa, ak sa nachádzajú v databáze ISSZ. Používateľovi sú k dispozícii aj ďalšie funkcionality, ktoré umožňujú vyhľadávanie a filtrovanie priebežne zaevidovaných údajov, vytváranie tabuliek a prehľadov pre potreby ADZ.

Na základe uvedenej zmeny je potrebné určiť a nahlásiť oprávnenú osobu na prístup a spracovanie údajov v ISSZ za Vašu ADZ (resp. oprávnené osoby). Táto osoba bude poučená o rozsahu a spôsobe spracúvanie údajov v ISSZ, určenom v poučení   podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba bude vyzvaná na poučenie a po jeho absolvovaní jej budú odovzdané prihlasovacie údaje (používateľské meno a heslo) do ISSZ, na základe ktorých bude spôsobom určeným ústredím poskytovať správu o činnosti ADZ v zákonom stanovenom termíne podľa § 31 ods.1 písm. f) zákona o službách zamestnanosti.

ADZ budú o tejto zmene informované písomne listom ústredia, v prílohe ktorého je tlačivo „Určenie oprávnenej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prístup a spracovanie údajov v Informačnom systéme služieb zamestnanosti [ RTF] (ISSZ)“, kde je potrebné doplniť všetky základné údaje o  ADZ a oprávnenej osobe.

Vyplnené tlačivo prosíme zaslať na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sprostredkovateľských služieb, Špitálska č.8, 812 67 Bratislava, do 10 dní odo dňa prevzatia tohto listu.

V prípade, že nenahlásite oprávnenú osobu, alebo sa oprávnená osoba nedostaví na poučenie o rozsahu a spôsobe spracúvanie údajov v ISSZ, nebude jej možné odovzdať prihlasovacie údaje do ISSZ. Tým si nebudete môcť splniť povinnosť v zmysle § 31 ods.1 písm. f) zákona o službách zamestnanosti, keďže predloženie správy o činnosti iným, ako elektronickým spôsobom, sa bude považovať za nesplnenie povinnosti poskytovať ústrediu správu o činnosti.

Bližšie informácie budú od 1. januára 2016 priebežné publikované na stránke:

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nestatne-sluzby-zamestnanosti/agentury-docasneho-zamestnavania.html?page_id=13034. 

Dátum vytvorenia stránky: 08.12.2015
Dátum aktualizácie: 31.01.2022

Tlačiť