Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zmeny týkajúce sa sociálnych podnikov pracovnej integrácie s účinnosťou od 1.5.2018

Dňa 01.05.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 112/2018 Z.z.o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon ustanovuje subjekty sociálnej ekonomiky, sociálne podniky, organizácie sektora sociálnej ekonomiky, poskytovanie podpory pre podniky v širšom priestore sociálnej ekonomiky a vymedzuje sektor sociálnej ekonomiky a štátnu správu v oblasti sociálnej ekonomiky.

V zmysle uvedeného zákona nastávajú aj zmeny v zákone o službách zamestnanosti, novelou zákona o službách zamestnanosti sa od 1.5.2018 sociálny podnik pracovnej integrácie mení   na zamestnávateľa prechodného zamestnania. Uvedené zmeny okrem iného znamenajú, že v  období od 1. mája 2018 do 31. decembra 2020 ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny nebude priznávať postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania; pokiaľ však bola žiadosť o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie podaná pred 1. májom 2018, ktorá nebola vybavená, považuje sa za žiadosť o priznanie postavenia zamestnávateľa prechodného zamestnania.

Upozornenie:

Dňom 1. januára 2021 zaniká postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania.

Uvedené zmeny znamenajú, že všetky sociálne podniky pracovnej integrácie sa stávajú od 1.5.2018 zamestnávateľmi prechodného zamestnávania. Ako takýto, podnik môže fungovať do 31.12.2020. Po tomto dátume zo zákona zamestnávatelia prechodného zamestnania zanikajú.

Do uvedeného termínu však zamestnávateľ prechodného zamestnania je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o službách zamestnanosti, a to :

Zamestnávateľ prechodného zamestnania je povinný

  1. do štyroch mesiacov odo dňa priznania postavenia zamestnávateľa prechodného zamestnania splniť podmienky ustanovené v odseku 1 písm. a) a b), ak ide zamestnávateľa prechodného zamestnania, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese podľa osobitného predpisu,47) a predložiť ústrediu doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok,
  2. zabezpečovať ochranu osobných údajov svojich zamestnancov,
  3. vytvoriť podmienky na výkon kontroly svojej činnosti a poskytovať informácie a doklady požadované orgánom kontroly,
  4. predkladať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na formulári, ktorého vzor určí ústredie,
  5. oznamovať ústrediu všetky zmeny údajov uvedených v rozhodnutí o priznaní postavenia zamestnávateľa prechodného zamestnania.

Register zamestnávateľov prechodného zamestnania vedie a priebežne aktualizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Register zamestnávateľov prechodného zamestnania obsahuje názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, zmeny alebo zánik skutočností zapísaných v rozhodnutí o priznaní postavenia zamestnávateľa prechodného zamestnania.

Zamestnávateľ prechodného zamestnania zapísaný v registri zamestnávateľov prechodného zamestnania je povinný:

  • najmenej 30 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, každoročne použije na vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšovanie pracovných podmienok;
  • vytvoriť podmienky na výkon kontroly svojej činnosti a poskytovať informácie a doklady požadované orgánom kontroly;
  • oznamovať ústrediu všetky zmeny údajov uvedených v rozhodnutí o priznaní postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie formou žiadosti o zmenu v rozhodnutí o priznanom postavení sociálneho podniku pracovnej integrácie,
  • ak ide o zamestnávateľa prechodného zamestnania, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese podľa osobitného predpisu1 je povinný do štyroch mesiacov odo dňa priznania postavenia sociálneho podniku splniť podmienky ustanovené v § 50b  odsek 1 písm. a) a b) a predložiť ústrediu doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok,
  • zamestnávateľ prechodného zamestnania predkladá správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca na formuláriSpráva o výsledkoch činnosti zamestnávateľa prechodného zamestnania za kalendárny rok......"

Všetky aktuálne informácie nájdete: Sociálna ekonomika, Sociálne podniky 

Dátum vytvorenia stránky: 24.04.2018
Dátum aktualizácie: 07.08.2018

Tlačiť